image description
Stora träd längs vägen
​Foto: Sten Modén

Inventering av värdefulla träd

2006 började Länsstyrelsen i Stockholm en omfattande inventering av träd i länet. Syftet är att kartlägga förekomst av jätteträd, gamla träd och andra värdefulla träd i kulturlandskapet. 

Under hösten 2011 inventerades de skyddsvärda träden i Botkyrka kommun.

​Varför inventeras skyddsvärda träd?

Gamla grova träd, ihåliga träd och döda stående eller liggande träd är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Undersökningar talar om att upp mot en fjärdedel av våra 4 100 hotade arter är direkt eller indirekt knutna till gamla, grova träd (främst lövträd).
 
Upphörd hävd och igenväxning av kulturlandskapet anses vara det allvarligaste hotet mot främst jätteekar. Skador och avverkning av enskilda jätteträd utgör även ett hot i tätorter. Samtidigt saknas rekrytering av unga träd helt eller detta sker för långsamt.
 

Vill du göra en insats för den biologiska mångfalden?

Vi vill fortfarande ha tips om enskilda jätteträd eller grupper av jätteträd (främst ädellövträd). Jätteträd är i det här sammanhanget döda eller levande träd med en diameter på över en meter (314 cm i omkrets) på det smalaste stället under brösthöjd.

Vi är också intresserade av områden med grova träd som kan tänkas bli framtida jätteträd (omkrets 200 till 314 cm).

Du kan skicka ditt tips till någon av de kontaktpersoner som finns här till höger. Tala om var trädet finns, om du vet arten kan du skriva det och ungefär hur stor omkretsen är. Skriv gärna också hur vi kan kontakta dig om vi behöver fråga dig om något.

Den här trädinventeringen har skett med stöd av allemansrätten. Det är bara när träden har växt i närheten av hus eller gårdar som Länsstyrelsen har tagit kontakt med markägaren. 

Senast uppdaterad 2015-05-14