image description
Lida friluftsgård
​Foto: Sten Modén

Lida naturreservat

Lida är ett stort och omväxlande naturreservat – här finns plats för både sportaktiviteter och rofylld avkoppling. Oavsett om du besöker reservatet ofta eller för första gången finns alltid något spännande att upptäcka!

​Lavtäckta berg och mossig gammelskog

I Lida får du uppleva en ovanligt vacker och värdefull del av den Sörmländska naturen. Terrängen är kuperad med knotiga tallar på magra hällmarker och högrest granskog i sluttningar och dalsänkor. Lövträd klär vägar, bryn och åkerkanter i ljus grönska. I Lida finns också gott om små mossar och kärr med växter som skvattram och odon. Skogen är rik på gamla och döda träd. De är hem för en stor mängd skalbaggar, svampar, lavar och mossor. Bland dessa finns sällsyntheter som kandelabersvamp, tallticka och lunglav.

Några svampar, växter och djur som trivs i Lida naturreservat

Vedsvampen tallticka växer oftast på grova tallstammar i riktigt gammal tallskog, skog som uppskattas av många sällsynta växter och djur. Talltickan ger därmed en ledtråd om att skogen har höga naturvärden. Biologer använder därför den stora men ovanliga talltickan som en så kallad signalart, när de letar efter värdefull skog.

Andra signalarter är kandelabersvamp och missne. Kandelabersvampen påminner om ljusa koraller. Den växer oftast på murkna aspstammar. Vår nordiska kallaväxt missne ser ut som en liten knubbig fredskalla. Den trivs i kärr, diken och längs sjöstränder.

Bävern är numera fast inkvarterad i naturreservatet. Tydliga spår efter den stora gnagaren syns exempelvis längs Getarens norra strand, väster om badet. Spåren efter Tjädern kan vara svårare att se. Det är en ganska skygg fågel, men ibland ser man dess spillning under tallar på hällmarkerna. Där har fågeln troligen övernattat.

Ut i naturen!

Sjön Getaren delar naturreservatet i en stigtät nordlig del, och en lite mer vild och svårtillgänglig sydlig del. Från den 8 kilometer långa Äventyrsstigen får du uppleva båda delarna. Leden passerar flera platser utmärkta för bad och picknick, liksom gömslet i Getkärr och vindskyddet på Jungfruberget. Från rastplatsen på berget öster om parkeringen bjuds en magnifik utsikt över omgivningen. En promenad på Finkmosseberget i nordväst eller Gruvberget norr om friluftsgården ger också en bra känsla för Lidas natur.

Lida friluftsgård – friluftsområdets hjärta

Skridskoåkning vid Lida

Foto: Sten Modén

Många av de leder som tar dig med ut i naturreservatet börjar vid friluftsgården. Här finns också en badplats, grillplatser och en restaurang. Skridskoåkning, löpning och slalom är andra aktiviteter som bedrivs i anslutning till friluftsgården.

Skogsmulle är född på Lida!

Gösta Frohm, intendent på Friluftsfrämjandet, bodde på Lida och i den vackra naturen runt sjön Getaren fann han inspiration till Skogsmulle, Fjällfina, Laxe och Nova. Nu har alla sagofigurer egna stigar och hus på Lida.

Fönstret till det förflutna

Lidatorpet, stugan där friluftsgården har sitt kontor, byggdes redan på 1600-talet. Tidigare låg många torp och mindre gårdar i området, omgivna av små åkrar och ängar. Marken mellan gårdarna användes som gemensam betesmark. Vid Getkärret och Bockåns utlopp finns spår efter tidigare odling och slåtter.

Reservatsfakta

Ändamålet med Lida naturreservat är att bevara och utveckla natur-, frilufts- och upplevelsevärdena knutna till de vidsträckta skogsområdena runt Lida friluftsgård och sjön Getaren. De naturskogsartade miljöerna samt deras skyddsvärda växt-, svamp- och djurliv ska bevaras i väsentligen orört skick.
Naturreservatet bildades av Botkyrka kommun 2010 och är 825 hektar stort. Foton och minnen från invigningen hittar du här eller under länken till höger.

Förvaltare och markägare: Botkyrka kommun, tel: 08-530 610 00, www.botkyrka.se

Hitta hit

Lida naturreservat ligger mellan 2,5 och 6,5 km söder om Tumba och Tullinge. Du kan nå reservatet från flera håll, och på olika sätt: till fots, med cykel, buss eller bil. Från Tullinge station går buss 721 några gånger om dagen fram till Lida friluftsgård. Andra vägar hit kan du se på ”Hitta till Lida-kartan”, se länk till höger.
 
 

Kom ihåg att Du är gäst i naturen

Som gäst i naturen är det viktigt att Du tar ansvar och visar hänsyn. Grundregeln är att inte störa och förstöra.
 
Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att:
 
  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar samt ta bort liggande stammar eller grenar med en diameter grövre än 10 centimeter,
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar, ta bort vedlevande svampar eller samla in insekter. Blom-, bär- och svampplockning är tillåten, liksom insamling för undervisning, naturövervakning och forskning.
Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att:
  1. tälta mer än två dygn i sträck,
  2. anordna gruppaktivitet med över 50 deltagare, till exempel läger, orienterings- eller cykeltävling.
Övriga lagar och ordningsföreskrifter gör även gällande att:
 
  1. ridförbud gäller inom friluftsgårdens närområde (enligt kartbilaga till kommunens ordningsföreskrifter samt till reservatskartan) samt på alla markerade leder och skidspår,
  2. koppeltvång för hundar gäller inom friluftsgårdens närområde (enligt kartbilaga till kommunens ordningsföreskrifter samt till reservatskartan) och på alla markerade leder och skidspår. I övriga delar av naturreservatet ska hundar hållas i koppel eller under sådan tillsyn så att de inte stör eller förföljer vilda djur och fåglar,
  3. motorfordon inklusive moped och fyrhjuling endast får köras på vägar,
  4. fiske är tillåtet i sjön Getaren inom hela reservatsområdet. Kräftfiske är dock förbjudet.
För sådant som inte nämns här gäller Allemansrätten. Var varsam om naturen så att även de som kommer efter dig kan njuta av den!

Senast uppdaterad 2015-08-27