image description

Rikstens friluftsstad

Rikstens friluftsstad ligger söder om Tullinge på det område som tidigare var Tullinge flygplats. Översiktsplanen antogs av Botkyrka kommun 2003. De första bostäderna började byggas 2006.

Illustration över hela planområdet
Illustration över planområdet

Planen omfattar 13 detaljplaner, eller områden. Runt 2030 kommer det att finnas 2500 bostäder för cirka 8000-10 000 personer. Hösten 2015, är 731 bostäder klara och idag (oktober 2015) bor över 2000 personer här. ​I Rikstens friluftsstad är det nära till naturen och området erbjuder varierande boendeformer och en bra blandning av bostäder, arbetstillfällen och kommunal service.

 

Händer i området för detaljplan 3, ”Kansliområdet”

I juni 2015 startade utbyggnaden av Rikstens skola för ytterligare 300 elever.

Riksten Friluftsstad AB håller på att färdigställa Eklundshovsvägen med en ny anslutning mot Flottiljvägen. Arbetet kommer att vara klart senast våren 2016.

Bostadsproduktion med 46 lägenheter kommer att pågå mellan augusti 2015 fram till hösten 2016 av Svenska hyreshus (BRF).

Byggstart under hösten för ett äldreboende med 54 lägenheter. Företaget Neckströms bygger och äger och Aleris kommer att driva verksamheten.

Hangaren bostads bostäder, på Eklundshovsvägen, har inflyttning av 34 lägenheter under hösten 2015.

Händer i området för detaljplan 1, vid Flottiljvägen

Produktion av 16 lägenheter (BRF) intill infartsrondellen vid Kanslivägen. Byggherre är Hangaren Bostad.

Fotograf: Bergslagsbild AB

Flygbild över området taget september 2015.

Tretton etapper och en företagspark

Programmet för Rikstens friluftsstad omfattar 13 detaljplaner, eller områden, och ska resultera i 2500 bostäder för cirka 8000 - 10 000 personer när allt är färdigbyggt runt 2030. Det tidigare flottiljområdet med sina utbildningsbyggnader, studentbostäder och lokaler för småföretag är ett komplement till området.

  • Detaljplanen för område 1, vid Flottiljvägen, vann laga kraft i juni 2006 om omfattar cirka 350 bostäder. De första Rikstensborna flyttade in under 2007. Förskolan Nova med plats för 100 barn öppnade i november 2008.

  • I området för detaljplan 2, längs Hanvedens allé och Mulleparken, påbörjades bygget 2009. Det ska bli 300 bostäder och de första flyttade in 2010.

  • Detaljplanen för område 3, ”Kansliområdet”, vann laga kraft i augusti 2011 och omfattar cirka 230 nya bostäder. Här finns Rikstens skola, som stod klar i augusti 2013. Under 2015 byggs skolan ut och kommer totalt att rymma 600 elever när den nya delen är klar höstterminen 2016. Här finns även förskolan Luna som startade sin verksamhet 2011 och Stella som startade 2012.

  • Nu pågår projekteringen för detaljplan 4, vid Hanvedens allé mot Pålamalmsvägen, med 250 nya bostäder med blandad bebyggelse och en förskola med sex avdelningar. Detaljplanen förväntas antas våren 2017.

  • För område 5, ”Bergsområdet” pågår detaljplanearbete.

  • Detaljplanen för Rikstens företagspark är under arbete. Rikstens företagspark kommer att ligga i områdets nordöstra del och ska bli ett område för små och medelstora företag. Byggstart planeras under 2016.

  • Läs mer om de olika detaljplanerna och översiktsplanen via länkarna till höger på denna sida.

Samhällsservice i Riksten

I Rikstens friluftsstad finns det tre olika förskolor, Nova, Luna och Stella med plats för cirka 250 barn.  I etapp 4 byggs ytterligare en förskola med sex avdelningar.

Rikstens skola är i drift och den första etappen av skolan stod klar hösten 2013. Skolan rymmer idag 300 elever från förskoleklass till årskurs 4. Skolan beräknas stå helt klar till höstterminen 2016 och kommer då att ta emot 600 elever upp till årskurs 9.

Rikstenshallen, som ligger i anslutning till Rikstensskolan, renoverades och upprustades hösten 2012. Rikstenshallen används förutom skolans verksamheter av olika föreningar och idrottsklubbar.

Läs mer om förskolor- och skolan via länk på höger sida.

Kommunikationer

Med cykel tar du dig de drygt tre kilometrarna till Tullinge station på nybyggda cykelvägar.

Buss 721 går mellan Rikstens friluftsstad och Tullinge station.

Pendeltåget från Tullinge station tar cirka 20 minuter till Stockholm eller Södertälje.

Trafikverket planerar att bygga ”Infart Riksten” som är en ny väg från väg 226 till väg 571/Pålamalmsvägen. Planerad byggtid är preliminärt 2017-2020.

Rekreation och fritid

I Rikstens friluftsstad är naturen nära, Lida friluftsgård, Brantbrinks idrottsplats med bland annat tennis och ishall, golfbanan och givetvis de vida gröna fälten och Hanvedens strövområden söderut.

Läs mer i länkarna till höger.

Kommersiell service

En ICA-butik ska öppna våren 2016 i korsningen Flottiljvägen och Rullstensvägen.

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-12-20