image description

Vad är en översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som tydligt visar kommunens inriktning när det gäller användningen av mark och vatten. Den ska också visa hur kommunen ser på utvecklingen av bebyggelsen i kommunen.

Kommunfullmäktige antog Botkyrka kommuns översiktsplan 2014. 

Till höger kan du ladda ner den gällande översiktsplanen för Botkyrka kommun.

Om nedladdningen av dokumenten tar tid, prova istället att ställa muspekaren på det dokument du vill ha, högerklicka, välj ”Spara mål som”, och spara dokumentet där du vill ha det.

Du kan läsa mer om vad en översiktsplan är genom att klicka på "Fördjupad text" längst ner på sidan.

Fördjupad text

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplaner är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut om hur man använder mark och var man väljer att bygga berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att man tar hand om pengar och andra resurser på bästa sätt. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar.

I plan- och bygglagen står det att alla kommuner ska ha en kommunövergripande översiktsplan.

Vad innehåller en översiktsplan?

Översiktsplaner handlar bland annat om frågor som var vi ska bygga, var nya vägar ska dras fram, var och hur vi ska skydda och utveckla intressanta områden, var vi behöver reservområden för framtiden och hur stads- och landsbygden på lång sikt ska utvecklas.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

För vissa mindre områden eller för vissa aspekter behövs en mer detaljerad beskrivning än i den kommunövergripande översiktsplanen. I den fördjupade översiktsplanen redovisar kommunen redovisar sin detaljerade syn på hur mark och vatten bör användas samt hur bebyggelsen bör utvecklas på lång sikt.

Exempelvis kan den långsiktiga utvecklingen av en tätort behöva behandlas mer detaljerat. Sådana fördjupningar kallas ofta fördjupad översiktsplan men i formell mening är de delar av den kommuntäckande översiktsplanen.

En antagen fördjupad översiktsplan ersätter det som står i den kommunomfattande översiktplanen.

Vision och handlingsprogram

Översiktsplaner ska fungera både som vision och handlingsprogram men också som underlag för beslut för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör konkreta plan- och bygglovsfrågor. Kommunens inställning till olika allmänna och statliga intressen och hur kommunen väger dessa intressen mot varandra ska framgå av översiktsplanen. Det kan till exempel gälla naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård.

Aktuell, konkret och nyanserad

Översiktsplaner antas i kommunfullmäktige. För att ge god vägledning vid beslut och för att kunna fungera som handlingsprogram ska den vara aktuell, konkret och nyanserad. Kommunfullmäktige ska därför ta ställning till dess aktualitet minst en gång under varje mandatperiod. Planerna ska vara lätta att förstå och kommunen bestämmer själv hur planerna ska presenteras.

Senast uppdaterad 2015-08-03