image description

Bygga en mur

Om muren är högre än 50 cm på något ställe ska du söka bygglov för att bygga den.

Vad är en mur?

En mur är en konstruktion med syfte att ha en avskärmande effekt. En mur blir bygglovspliktig om höjden på något ställe är högre än 0,5 meter från befintlig mark.  Höjden på muren mäter man från murens högsta sida med angiven plushöjd.

Stödmurar bör inte vara högre än 1,0 meter höga. Större nivåskillnader ska tas om hand genom terrassering eller släntning. Tänk på att högre murar kan kräva konstruktionshandlingar på grund av ökat jordtryck. Sakkunnig konstruktör eller certifierad kontrollansvarig kan behövas.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in i 2 exemplar när du söker bygglov för att bygga en mur. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

  • Ansökningsblankett
  • Förenklad nybyggnadskarta skala 1:400
    Rita in muren på kartunderlaget med måttsättning, samt avstånd till tomtgräns.
  • Fasadritning, skala 1:400
    Måttsätt murens längd och höjd och eventuella nya marknivåer.
  • Redovisning av material och färg.
  • Kontrollplan 

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras för att ansökan ska kunna bedömas.

Senast uppdaterad 2016-03-23