image description

Bygga en attefall komplementbyggnad

Om du ska uppföra en byggnad på maximalt 25 kvm på en tomt tillhörande en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan.

​Komplementbyggnaden kan användas bland annat som förråd, garage, carport eller gäststuga men inte för permanentboende. Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka in en amnälan

Följande handlingar behöver du skicka in i 2 exemplar vid anmälan för uppförande av komplementbyggnad tillhörande en- och tvåbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansökningsblankett
 • Tomtkarta/Webbkarta, skala 1:400
  Rita in den nya byggnaden med angivna mått. Ange även avstånd till tomtgränser. Förenklad nybyggnadskarta kan krävas om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Grannemedgivande
  Tänk på att om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet ges genom påskrift (underskrift och namnförtydligande) på tomtkarta/webbkarta/förenklad nybyggnadskarta. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande. Om inte alla delägare ger sitt medgivande blir åtgärden bygglovspliktig. Om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen mot gata och/eller park (så kallad allmän platsmark) blir åtgärden bygglovspliktig. Byggnadens taknockshöjd får inte vara högre än fyra meter från marken (medelmarknivå).
 • Planritning, skala 1:100 med planlösning och utvändiga mått
 • Fasadritningar, skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas med mått från mark till takets högsta punkt.
 • Sektionsritning med redovisning av konstruktion.
 • Byggnadens material och färg
 • Kontrollplan som är anpassad för byggnadens placering och planerade användning
  (grundläggning, brandskydd, bärande stomme, med mera )
 • Certifierad kontrollansvarig.
  Byggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet.

Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet. OBS! Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Tänk på om du ändrar användningen till att vara ett komplementbostadshus krävs en anmälan om ändringen.

Senast uppdaterad 2016-03-23