image description

Bygga ett attefall komplementbostadshus

Om du ska uppföra en byggnad för att använda som permanent bostad på maximalt 25 kvm på en tomt tillhörande en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan.

​Innan du får börja bygga ska du ha tekniskt samråd och fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka in en anmälan

Följande handlingar behöver du skicka in i 2 exemplar vid anmälan för uppförande av komplementbostadshus tillhörande en- och tvåbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansökningsblankett
 • Tomtkarta/Webbkarta, skala 1:400
  Rita in den nya byggnaden med angivna mått. Ange även avstånd till tomtgränser. Förenklad nybyggnadskarta kan krävas i fall där byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Grannemedgivande
  Tänk på om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet ges genom påskrift (underskrift och namnförtydligande) på kartunderlaget. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande. Om inte alla delägare ger sitt medgivande blir åtgärden bygglovspliktig. Om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen mot gata och/eller park (så kallad allmän platsmark) blir åtgärden bygglovspliktig. Byggnadens taknockshöjd får inte vara högre än fyra meter från marken (medelmarknivå).
 • Planritning, skala 1:100 med planlösning och utvändiga mått
  Planritningen över entréplanet ska vara möblerad. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritningar, skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas med mått från mark till takets högsta punkt.
 • Sektionsritning med redovisning av konstruktion.
 • Byggnadens material och färg
 • Ange certifierad kontrollansvarig

Inför tekniskt samråd och startbesked ska nedanstående handlingar också skickas in:

 • Kontrollplan som är anpassad för byggnadens placering och planerade användning.
  (grundläggning, brandskydd, bärande stomme, med mera) inför det tekniska samrådet.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras för att ansökan ska kunna bedömas.

Senast uppdaterad 2016-03-23