image description

Bygglov A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Ansökan

(bygglov, anmälan, strandskyddsdispens) – länk till ansökningsblanketten

B

Bergvärme

Bergvärme är inte en bygglovspliktig åtgärd. Tillstånd om bergvärme söks hos kommunens miljöenhet.

Byggherre

Byggherre är den person som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Det betyder att det är du som beställer ett byggarbete som är byggherre, inte entreprenören eller byggaren/byggfirman som gör själva arbetet.

Byggherren har det fulla ansvaret för att samhällskraven uppfylls. Byggherren har också det fulla ansvaret för att säkerställa att det finns förutsättningar för att uppfylla kraven. För detta ändamål ska byggherren utöva egenkontroll, uppföra kontrollplaner etc. Lagstiftningen är så uppbyggd att byggherren alltid är ytterst ansvarig.

Byggrätt

Med byggrätt menas i vilken omfattning som en tomt/fastighet kan bebyggas. Byggrätten regleras oftast genom en area, höjd på byggnaden och avstånd till tomtgräns. Hur stor din byggrätt är framgår av detaljplanen som gäller för din fastighet.

För tomter/fastigheter utanför planlagt område måste en lämplighetsbedömning göras från fall till fall gällande hur mycket av fastigheten som får bebyggas.

E

Eldstad

Se Eldstad och rökkanal (länk till checklistor, exempelritningar och annat bra att veta)

F

Fackmannamässiga ritningar

Fackmannamässiga ritningar visar verkligheten eller hur tänkta byggnader och åtgärder kommer att se ut i verkligheten. Se exempelritningar

 • Ritningen är ritad med svarta linjer på vitt papper.
 • Ritningen har tydliga siffror, bokstäver och symboler och namnges vad det är för typ av ritning
 • Ritningen visar tydligt vad som ska byggas och vad som existerar från början.
 • Ritningen är ritad och utskriven skalenligt
 • Ritningen har tydliga mått angivna
 • Byggnad som inritas på nybyggnadskarta är lägesbestämda mot tomtgräns så att minsta avstånd till granne framgår.

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån.

Vid ansökan om bygglov behövs ritningar som beskriver det som ska byggas. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera. På fasadritningar ska nya och befintliga marklinjer redovisas.

Friggebod

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun. Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter till gata/park/allmänning krävs alltid bygglov. Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Strandskyddsdispens söks hos kommunen.

K

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. Vissa typer av ärenden ska ha en certifierad kontrollansvarig (riksbehörig).  Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder till exempel att han eller hon inte får nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren och delta i byggsamråd, besiktningar, arbetsplatsbesök och övriga kontroller. Han ska övervaka att samhällets krav uppfylls och att kontrollplanen följs. Det är lämpligt att koppla in den kontrollansvarige så tidigt som möjligt i ett projekt. 

På Boverkets hemsida, www.boverket.se, finns en databas över riksbehöriga kontrollansvariga.

Kontrollplan

Alla projekt som kräver bygglov, rivningslov och/eller är anmälningspliktiga ska ha en kontrollplan.

Kontrollplanen är till för att säkerställa att byggnationen/rivningsarbetet/åtgärderna uppfyller samhällets krav. Genom kontrollplanen får man en bra översikt över vilka egenkontrollplaner som behöver tas fram och/eller vilka moment som kontrollerats och resultatet av dessa.

Har du en kontrollansvarig i ditt projekt ska denne hjälpa dig att ta fram kontrollplanen.

Kontrollplanen skall alltså beskriva:

 • Plats för byggnationen (gatuadress och fastighetsbeteckning)
 • Förklaring av vad som ska göras.
 • Vilka inblandade aktörer som är med i projektet (olika entreprenörer och projektörer, eventuell leverantör av prefabricerade byggnadsdelar)
 • Vilka handlingar, byggdelar och moment som ska kontrolleras
 • Hur man ska kontrollera (t.ex. genom entreprenörens egenkontroll, genom byggherrens egenkontroll eller kontroll/besiktning av fristående person)
 • Vem som ska göra kontrollen
 • Vad man ska kontrollera mot (lagrum, byggregel, branschbestämmelse, ritning eller beskrivning från projektör, leverantör e.dyl.).
 • Vilka anmälningar som ska göras till kommunen.
 • Vilka arbetsplatsbesök som kommunen och/eller kontrollansvarige ska göra.
 • Hur byggavfall/farligt avfall ska tas om hand.

Exempel på en tom mall för kontrollplan

L

Lägeskontroll

En lägeskontroll är en kontrollmätning för att se att nya byggnader och/eller tillbyggnader har placerats i enlighet med bygglovet. Om en lägeskontroll behöver utföras så anges detta i beslut om startbesked.

Lägeskontroll kan utföras av kommunens Kart- och mätenhet eller annan behörig.

N

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag vid bygglovsansökan. Detaljeringsgrader i kartan beror på vad du ska bygga och på förhållanden i området. Det är därför viktigt att du kontaktar bygglovsenheten innan du beställer en karta så att du får rätt kartunderlag. (Länk till blankett beställning av nybyggnadskarta)

P

Planritning

visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning visas separat. Till exempel entréplan, övre plan och källarplan. I ritningen anges rummens användningssätt, till exempel sovrum, kök med mera.

Pool

Det krävs varken bygglov eller anmälan för en pool.Om du bygger något i samband med poolen, till exempel en mur, ett plank eller en altan kan det behöva ett bygglov. Det gäller också i vissa fall tak över poolen.

Du behöver inte bygglov för demonterbara pooler som bara står över sommaren.

Säkerhet

Bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas. Du kan läsa mer om säkerheten genom att följa länkarna här till höger under "Läs mer".

Pool-texten tas bort som egen rubrik på hemsidan under checklistorna och ersätts med denna text under a-ö.

S

Sektionsritning

är en genomskärning av byggnaden där grunden, våningshöjder (golvnivå) och takfall ska redovisas med mått.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

Solceller, solfångare och solpaneler

Solfångare och solceller är en utvändig ändring av byggnads utseende.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov att montera solceller om åtgärden inte väsentligt ändrar byggandens eller områdets karaktär.

Övriga byggnader inom detaljplanerat område samt kulturmiljöer där varsamhet råder krävs bygglov om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Solfångare på mark kräver inte bygglov.

Solfångare på bygglovsfri byggnad, ex friggebod, kräver inte bygglov.

Solfångare utanför detaljplanerat område kräver inte bygglov.

Staket

Ett staket är en bygglovsbefriad åtgärd om genomsiktligheten är mer än 50 procent av konstruktionen.  Om genomsiktligheten är mindre än 50 procent bedöms åtgärden bygglovsopliktig som ett plank. Se checklista för plank.

U

Utstakning

I bygglovsbeslutet anges om en utstakning krävs. Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning markeras på marken enligt det givna bygglovet. Utstakning kan utföras av kommunens Kart- och mätenhet eller av annan behörig som uppfyller Lantmäteriets rekommendationer.

V

Växthus

Växthus är att betrakta som en byggnad och är därmed bygglovspliktig som en komplementbyggnad. (Om byggnaden är max 15 kvm kan åtgärden lyda under friggebodreglerna, läs mer under friggebod här ovan om vad som gäller då. Om byggnaden är max 25 kvm kan åtgärden lyda under anmälanpliktig komplementbyggnad, se checklista för komplementbyggnad)

Senast uppdaterad 2017-02-01