image description

Vad är detaljplan och översiktsplan, och hur påverkar det när jag ska bygga?

Detaljplaner och översiktsplanen påverkar vad och hur du får bygga. Detta är en lång sida med mycket information.

Vad är en detaljplan?

Detaljplaner reglerar användningen och utformningen av ett område mer i detalj. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. I en detaljplan finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar. Det finns även bestämmelser för hur stora byggnaderna får bli och ibland också hur de ska se ut. Detaljplanen kan ibland innehålla bestämmelser om skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller värdefull natur.

Du kan hitta alla detaljplaner på vår webbkarta. Om det är något du undrar över kan du kontakta stradsbyggnadsenheten så ska vi hjälpa dig att tolka detaljplanens bestämmelser.

Du kan läsa handlingarna till kungjorda ärenden under utställningstiden (tiden då du kan lämna synpunkter på en plan) på flera platser. På ditt närmaste medborgarkontor, i kommunalhuset och på vår webbplats under pågående samråd.

Om bygglovansökan avviker från detaljplanen

Om din bygglovansökan avviker från detaljplanen är möjligheten att få lov är begränsad. Din ansökan kan emellertid godkännas under förutsättningen att avvikelsen är liten och att den följer planens syfte. Berörda grannar ges då möjlighet att lämna synpunkter, men de har inget veto och kan alltså inte stoppa det beslut som vi på kommunen fattar.

Om lovet, med liten avvikelse, berör många personer (så kallade sakägare) kan vi välja att kungöra det i Dagens Nyheter, istället för att meddela varje person direkt. Du kan läsa handlingarna till kungjorda ärenden i kommunalhuset i Tumba under den tid då du kan lämna synpunkter.

Även om vi vid en första granskning bedömer att det är möjligt att ge bygglov med liten avvikelse, kan det bli avslag efter att vi sammanvägt alla synpunkter. Ett annat ändamål än vad detaljplanen tillåter, till exempel industri inom en plan för bostäder, kan aldrig behandlas som en liten avvikelse.

Större avvikelse från detaljplanen

Om ditt projekt innebär en större avvikelse från detaljplanen måste planen först ändras innan vi kan ta ett positivt beslut om bygglov. Att ändra en detaljplan är en lång process. Du kan läsa mer om planprocessen genom att klicka på länken här till höger.

Översiktsplanen

Kommunens översiktsplan täcker hela Botkyrka och ger en långsiktig vision om hur kommunen vill att kommunens alla delar ska användas; var vi ska bygga, hur vi ska skydda intressanta områden, var vägarna ska dras med mera. Om din fastighet inte ligger i ett område som det finns en detaljplan för tar vi extra stor hänsyn till översiktsplanens visioner för området. Du kan läsa mer om kommunens översiktliga planering genom att klicka på länken här till höger.

Var du bor påverkar

Var din fastighet ligger är en avgörande faktor för vad du får bygga. Olika förutsättningar gäller om din fastighet ligger i ett område där det finns en detalplan eller inte , se förklaring i stycket nedan. Om det finns en detaljplan för din fastighet reglerar den hur och vad du får bygga, bor du i ett område utanför detaljplan gäller andra regler och då är översiktsplanen extra viktig.

Att bygga utanför detaljplan

Om du ska bygga utanför detaljplanelagt område finns det möjligheter att utföra vissa åtgärder på fastigheter för en- och tvåbostadshus utan att du behöver ansöka om bygglov. Olika bestämmelser gäller om din fastighet ligger inom eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Vad är områdesbestämmelser?

I vissa områden kan det finnas områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga. Områdesbestämmelser används inom begränsade områden som inte har någon detaljplan. Det kan till exempel gälla sommarstugeområden. Områdesbestämmelser antas för att säkerställa översiktsplanens syften och kan reglera ett fåtal frågor som exempelvis byggnadernas utformning i en värdefull miljö, eller maximera byggnadsarean för befintliga fritidshus. Områdesbestämmelser garanterar inte någon byggrätt.

Anmälningsplikt när du bygger utanför detaljplan

Observera att oavsett vad du tänkt bygga och om det kräver bygglov eller inte kan åtgärden vara anmälningspliktig.

Bygga utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse

Om du hade tänkt bygga utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse gäller samma krav på bygglov som gäller inom detaljplan. Det finns undantag för fasadändringar, till exempel omfärgning av fasad, ta upp eller sätta igen fönster eller dörrar, eller att byta tak- eller fasadmaterial.

Läs mer under Vad kräver bygglov?

Bygga utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Möjligheten att bygga utan bygglov är större för byggnader utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse. Förutom  de bygglovfria åtgärder som för en- och tvåbostadshus får du dessutom göra mindre tillbyggnader eller uppföra komplementbyggnader utan bygglov. För att vara bygglovbefriad får till- och nybyggnad inte dominera befintlig bebyggelse. Läs mer på Boverket.

Bygglov för ekonomibyggnader inom jordbruk

På en jordbruksfastighet behöver du som regel inget bygglov för att bygga nya ekonomibyggnader eller bygga till, om du håller dig inom 40 procent av befintlig byggnadsarea. Samma regler gäller när du ska riva eller bygga om. För ekonomibyggnader inom jordbruk, skogsbruk eller liknande näring krävs bygglov bara om du använder eller inreder byggnaden för att användas till något annat än det var byggt för. ett annat ändamål. Observera att hästverksamhet oftast inte räknas som jordbruk och att bygglovbefrielsen inte gäller till exempel ridhus och stall.

För byggnader för djurhållning finns särskilda bestämmelser och du bör kontakta miljöenheten för vidare information innan du börjar bygga.

Du behöver däremot bygglov inom område med detaljplan för att uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk.

 

Senast uppdaterad 2016-04-04