image description

Sätta upp en skylt

Om du ska sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar i områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov. Utanför detaljplanerat område gäller särskilda bestämmelser.

​Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in i 2 exemplar när du söker bygglov för skylt/ljusanordning. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan/tomtkarta. Skala 1:400
  • Markera på kartunderlaget var skylt/ljusanordning ska placeras.
  • Fasadritning, skala 1:100
    Skylten/skyltarna inritade och måttsatt. Alternativt ett måttsatt fotomontage.
  • Detaljritning
    Ritning på skylten (produktblad eller färgsatt och måttsatt ritning) Visa färg och ljuseffekt, frekvens på bildväxling, slag av ljuskälla med mera.
  • Kontrollplan 

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras för att ansökan ska kunna bedömas.

Tänk på att även om åtgärden inte bedöms kräva bygglov kan anmälan krävas om skyltens storlek kräver omfattande uppsättningsanordning.

Vägledning finns även i ”Skyltpolicy för Botkyrka kommun”

Senast uppdaterad 2016-03-23