image description

Vad kostar ett bygglov

​Hur är taxan för bygglov uppbyggd?

När du söker ett bygglov måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet. Bygglovsavgiften justeras varje år för att vara anpassad till våra utgifter.

Bygglovsavgiften faktureras när vi har tagit beslutet om bygglovet.

Avgiften för större byggprojekt

Om det du ska bygga är ett större byggprojekt som innehåller flera bostäder, byggnader för verksamhet eller en anläggning kan du läsa om det på våra sidor under "Närigsliv & arbete".

Jag har lämnat in mitt bygglov innan den nya taxan har börjat gälla. Vad gäller då?

Avgiften för de bygglov som har kommit in till oss innan den 1 februari 2012 beräknas på den taxa som beslutades 2004 04 01. Ta kontakt med din bygglovhandläggare om du behöver veta mer.

Andra avgifter som tillkommer

Karta

Utöver bygglovsavgiften kostar också de kartor som behövs för bygglovet. I prislistan kan du läsa vilken karta som behövs för vilken typ av bygglov. Och du kan läsa mer om kartuppdrag på våra sidor om kartbeställning och mättjänster.

Planavgift

Beroende på hur detaljplanen är skriven och när den gjordes kan det också tillkomma en planavgift.

Prislistan för bygglov

Om du klickar på "fördjupad text" kan du läsa prislistan för bygglov som gäller från den 1 februari 2012.

 

Fördjupad text

​Avgifter för en- och tvåbostadshus och det som hör till
​Pris

Ny- och tillbyggnad

​Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuellt kompletterande byggande i samma ansökan ( t. ex. garage, carport, växthus samt murar, markuppfyllnad och plank) 26 136 ​
​Tillbyggnad eller påbyggnad på max 15  kvm (t. ex. inglasat uterum, entré eller flera takkupor), inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten ​5 808
​Tillbyggnad eller påbyggnad över 15 kvm (t. ex. inglasat uterum, entré eller flera takkupor), inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyten ​9 660
​Komplementbyggnad på max 15 kvm Bygga nytt eller bygga till en kom-plementbyggnad (t.ex. garage, carport eller växthus) inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte ​3 872
​Komplementbyggnad på över 15 kvm
Bygga nytt eller bygga till en komplementbyggnad (t.ex. garage, carport eller växthus), inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte
​8 712
​Altan ​4 356
​Mindre fasadändring (t ex. nytt fönster eller ny dörr) ​1 936
​Större fasadändring (t.ex. en ny takkupa, ny balkong, i vissa fall omfärgningar och byte av fasadmaterial) ​3 872
​Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, håltagning i bärande konstruktion, vatten/avlopp) ​1 936
​Större inre ändring (t.ex. grundförstärkning eller fler mindre inre ändringar) ​3 872
​Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten) ​3 872
​Markförändringar och markuppfyllnad (t.ex. schaktning, ev.  trädfällning) ​3 872
​Rivning ​3 872
​Rivning utom planlagt område och där rivningslov inte krävs, men det finns farligt avfall, exempelvis asbest ​1 936
​Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) ​6 776
Inreda en ny bostad, det vill säga göra en bostad av något som inte var bostad tidigare (inklusive inre ändringar och fasadändringar) ​6 776

 Avgifter för kolonistugor

Bygga en kolonistuga (inklusive eventuell bod) ​3 872
​Tillbyggnad av kolonistuga ​3 872
​Nybyggnad av bod vid kolonistuga ​1 936
​Övrigt (t.ex. fasadändring, rivning) ​1 936

 Tilläggsavgifter

​Extra samråd ​4 840
​Extra platsbesök ​4 840
​Interimistiskt slutbesked ​2 904
​Strandskyddsdispens enl. miljöbalken ​3 872

 Övriga avgifter

​Förhandsbesked (positivt och negativt) ​5 808
​Villkorsbesked ​1 936
​Villkorsbesked om avsteg från tekniska egenskapskrav ​3 872
​Avslag 50% av avgiften för bygglovet, max
15 000​
​Avvisat ärende ​1 936
​Återtaget ärende ​0
​Bygglov för åtgärder som inte kräver bygglov ​3 872
​Anståndsbeslut ​0
​Ingripandebesked ​2 904

Avgift för planbesked

​Planbesked, positivt och negativt besked ​Timavgift
​Planbesked vid enkel åtgärd, positivt och negativt besked
(med enkel åtgärd menar vi här en ny- eller tillbyggnad av hus med högst två bostäder)
​6 776

Nybyggnadskarta 

Priserna i tabellen gäller för fastigheter som är mindre än 2 500 kvadratmeter. För större fastigheter gäller en timtaxa som du kan hitta på sidan "Prislista för kart- och mättjänster.
För rivning, plank, mur på till exempel kuperad terräng, prickmark eller nära en tomtgtäns kan det behövas en förenklad nybyggnadskarta. Ta kontakt med din bygglovhandläggare om du är osäker.
Om det är flera beställningar på nybyggnadskartor som gäller sammanhängande fastigheter eller tomtplatser är priset reducerat med 50% för de påföljande nybyggnadskartorna.
Användningområde ​Typ av karta
​Nybyggnad av huvudbyggnad Nybyggnadskarta​ 7 390​
​Tillbyggnad, komplementbyggnad, marklov vid kuperad terräng (Större markarbeten) Nybyggnadskarta förenklad​ 1 720
​Rivning, plank, mur, marklov (Mindre markarbeten) ​Tomtkarta (Finns i kommunens webbkarta) ​0

Timavifter för bygglov och planavgift

Om en åtgärd inte kan hittas i prislistan gäller en timavgift i tabellen här under. Kontakta en bygglovshandläggre om du är osäker
​​Experttjänster ​1 210
​Plan- och bygglovtjänster ​968
​Administrativa tjänster ​678

Senast uppdaterad 2017-02-23