image description

Göra en bygglovsbefriad tillbyggnad

Om du ska göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter till ett en- och tvåbostadshus behövs inte bygglov men du ska du göra en anmälan. 

​Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta byggnaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka in en anmälan

Följande handlingar behöver du skicka in i 2 exemplar vid anmälan för tillbyggnad av en- och tvåbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansökningsblankett
 • Tomtkarta/Webbkarta, skala 1:400
  Rita in den nya tillbyggnaden med angivna mått. Ange även med mått avstånd till tomgränser. Förenklad nybyggnadskarta kan krävas i fall där tillbyggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Grannemedgivande
  Tänk på att om tillbygganden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet ges genom påskrift (underskrift och namnförtydligande) på tomtkarta/webbkarta. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande. Om inte alla delägare ger sitt medgivande blir åtgärden bygglovspliktig. Om tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen mot gata och/eller park (så kallad allmän platsmark) blir åtgärden bygglovspliktig.
 • Planritning, skala 1:100 med planlösning och utvändiga mått redovisade.
 • Fasadritningar, skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas med mått från mark till takets högsta punkt, både befintliga och nya. Markera den nya tillbyggnaden.
 • Sektionsritning med redovisning av konstruktion.
 • Tillbyggnadens material och färg
 • Kontrollplan som är anpassad för byggnadens placering och planerade användning.
  (grundläggning, brandskydd, tillgänglighet, bärande stomme, med mera )
 • Certifierad kontrollansvarig.
  Byggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet.

Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

OBS! Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras för att ansökan ska kunna bedömas.

Senast uppdaterad 2016-03-23