image description

Rikstens friluftsstad del 4

Detaljplanen möjliggör uppförande av en förskola med 6 avdelningar och den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad en utbyggnad av cirka 250 nya bostäder med blandad bebyggelse.

 

Förslaget

För större delen av området ges möjlighet att bygga friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus. Detaljplanen är flexibel och reglerar inte var de olika hustypernakan byggas, bortsett från flerbostadshus som är placerade mot Pålamalmsvägen och vissa kvarter söder om Hanvedens allé. För att åstadkomma en sammanhängande trädplantering längs båda sidorna av Hanvedens allé har antalet utfarter minimerats och reglerats i planbestämmelse.
Två områden på höjdplatån i sydost och ett område i början av gata som går upp till platån har sådana höjdförhållanden att souterrängvåning krävs.
Söder om Hanvedens Allé kan två till fem våningar byggas för att ge en varierad bebyggelse inom planområdet. För att få ett enhetligt gaturum ska bostadshusen placeras utefter egenskapsgränsen mot allmän gata.
 
Planförslaget var på samråd 30 april till 28 maj 2013, och på granskning mellan 30 juni och 22 augusti 2014.

Vad händer nu?

Kommunen siktar på att anta planen våren 2017.

Senast uppdaterad 2016-12-19