image description

Alby Gård

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för förbättrad dagvattenhantering i området. En attraktiv utemiljö skall skapas längs kommande dagvattenstråk samt befintlig kulturmiljö skyddas.

Den här planen befinner sig i det skede som heter antagande

Förslaget

Nu pågår ett arbete med att ta fram detaljplan för att möjliggöra uppförandet av en teknikbyggnad för rening av dagvattnet, innan det når Albysjön. Teknikbyggnaden planeras i anslutning till tomterna för Alby gård och Gula villan. Det är av allmänt intresse att skydda dessa miljöer enligt kommunens kulturmiljöprogram.

Planprocessen

I april/maj 2015 var detaljplanen för del av Alby 15:32 - Alby gård och Gula villan ute på samråd. Efter samrådet delades detaljplanen upp i två detaljpalner. Detaljplanen för Avsättningsmagasin, del av Alby 15:32 ställdes ut på granskning under juni 2015. detaljplanen vann lagakraft i oktober 2915.

Vad händer nu? 

Detaljplanens andra del, vilken möjliggör en teknikbyggnad mellan Alby Gård och Gula villan, utreds nu vidare.

Senast uppdaterad 2017-03-30