image description

Tingstorget

Syftet med förslaget till detaljplan är att medge cirka 670 nya bostäder vid Tingstorget i Alby samt möjliggöra för kommersiella verksamheter på platsen.

De nya byggnaderna ska vara väl anpassade till platsens förutsättningar och ha hög kvalitet avseende utformning och gestaltning.​Den här planen befinner sig  i det skede som kallas granskning

​Den föreslagna bebyggelsen består av totalt 14 hus, varav majoriteten av husen ligger vid det befintliga Tingstorget, utanför den övre uppgången till Albys tunnelbanestation. Tre av husen planeras utmed Tingsvägen och Lagmansbacken. De nya lägenheterna är planerade att bli bostadsrätter. I förslaget ingår också två nya torgmiljöer, ett torg med stort inslag av grönska och ett mer traditionellt tunnelbanetorg som omges av butiker och verksamheter.

För att det ska vara möjligt att utveckla Tingstorget enligt förslaget kommer gruppboendet Skattbonden att behöva rivas. Verksamheten är planerad att flytta in i ett av de nya husen. Dessutom kommer kiosken på torget att rivas och flytta in i ett nytt hus som planeras ovanpå tunnelbaneuppgången.

 

 Här ligger Tingstorget

 

Bakgrund

Under våren 2014 bjöd kommunen in byggherrar till en markanvisningstävling för Tingstorget avseende bostäder. Det vinnande tävlingsbidraget bestod av cirka 450 bostäder i form av punkthus och radhus. Förslaget motsvarade de intentioner som finns i stadsbyggnadsidén för Alby som togs fram i samverkan med albyborna och blev klar under 2013.

I december 2014 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Tingstorget i Alby. Sedan dess har markanvisningsförslaget utvecklats till att innehålla ett större antal bostäder och en större offentlig torgmiljö. Vidare har radhusen ersatts av flerbostadshus, ett punkthus placerats på den befintliga tunnelbaneuppgången och ett befintligt gångstråk letts in på det nya Tingstorget.

Samråd för förslaget hölls från den 16 november till den 18 december 2015. Efter samrådet har mindre revideringar av plankartan och planbeskrivningen gjorts. De viktigaste ändringarna är att ett område för kantstensparkering förberetts i planområdets sydöstra del och att planbestämmelserna ändrats så att lamellhusen får utföras i infärgad betong med vågformad relief.

Granskning genomfördes från den 21 mars till den 13 april 2016. I Granskningsutlåtandet under rubriken "Granskningshandlingar" till höger kan du läsa de yttranden som kom in samt samhällsbyggnadsförvaltningens svar.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i juni och vann lagakraft den 18 juli 2016.

Vad händer nu?

Förberedande markarbeten och arbeten med vatten och avlopp påbörjas i augusti 2016. Området beräknas att vara fullt utbyggt 2020.

Senast uppdaterad 2016-10-13