image description

Bronsugnen 12

Efterfrågan på villatomter är stor i Hallunda – Norsborg. Nu planläggs ett nytt friliggande bostadshus på Bronsgjutarvägen. 

Den här planen befinner sig  i det skede som kallas uppdrag 

 

 Här ligger Bronsgjutarvägen

 
Bakgrund

Området längs Bronsgjutarvägen i norra Hallunda bebyggdes i början av 1970-talet med villor. Bronsugnen 12 var från början tänkt att bebyggas med en för området gemensam byggnad. Byggnaden uppfördes aldrig, men nu finns en önskan att komplettera kvarteret med ett nytt bostadshus. Efterfrågan på denna typ av tomter är stor, och det skulle gynna hemkänslan och stadsbilden att området blir fullt utbyggt. Det är också bra att kunna utnyttja befintlig infrastruktur, sett till resurser och klimatpåverkan.

Från den 29 juni till den 10 augusti 2016 hölls samråd för planförslaget. Du kan läsa de inkomna yttrandena samt förvaltningens svar i dokumentet ”Samrådsredogörelse” under rubriken ”Granskning” till höger. Inga större förändringar har skett av förslaget sedan samrådet. Från den 31 oktober till den 14 november 2016 pågick granskning av planförslaget. Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 24 januari 2017.

Förslaget

Det nya huset får samma planmässiga yttre ramar som befintlig bebyggelse, med tillägget att suterrängvåning som anpassas efter fastighetens befintliga marknivåer får finnas. Suterrängvåningen gör att förhållandet till omkringliggande bebyggelse vad gäller hushöjd kommer att skifta mellan en våning, och en våning plus suterräng. Byggnaden ska förhålla sig till omgivande gator på samma vis som befintliga hus i området.

Vad händer nu?

Förslaget har blivit överklagat, och har nu lämnats över till Mark- och Miljödomstolen. Domstolen kan antingen gå vidare med överklagandet, eller besluta att inte överklaga. I sådant fall vinner detaljplanen lagakraft.  

Senast uppdaterad 2017-02-14