image description

Översiktsplan

Översiktsplanen är ett kommunövergripande, vägledande dokument som visar kommunens inriktning för den långsiktliga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen.

Översiktsplanen är ett dokument som visar kommunens långsiktiga vision  för användningen av de mark- och vattenområden som ligger i kommunen. I översiktsplanen ska både allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer redovisas. Planen ska också visa hur den redan bebyggda miljön ska bevaras eller utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men används som utgångspunkt vid planläggning och bygglovprövning ur ett långsiktligt perspektiv. 

Alla kommuner måste ha en översiktsplan enligt Plan- och bygglagen. Botkyrka kommun antog den nu gällande översiktsplanen 2014-05-22.

Under "Läs mer" finns en länk till den nu gällande översiktsplanen för Botkyrka.

Senast uppdaterad 2016-11-16