image description

Ädelstenen 1

Det finns ett stort behov av fler platser på vård- och omsorgsboenden i Botkyrka och Stockholm. Nu prövas en utbyggnad av ett befintligt boende i Storvreten, med 27 nya bostäder och lika många nya arbetsplatser.

Den här planen befinner sig i det skede som kallas antagande

 

 Ädelstenen 1 i Storvreten

 

Förslaget 

Kvarteret Ädelstenen 1 ligger i Storvreten och är omgivet av skogsmark. 2009-2010 bebyggdes fastigheten med ett vård- och omsorgsboende omkring 2010. Byggnaden är i tre våningar. Planförslaget prövar om det går att bygga ut boendet med en flygel på byggnadens norra sida. Det skulle ge 27 nya boendeplatser, och lika många nya arbetsplatser. Planförslaget upprättas i enlighet med plan- och bygglagen PBL 2010:900 och genomförs enligt standardförfarande.
 
Från den 29 juni till den 10 augusti 2016 hölls samråd för planförslaget. Sedan dess har dagvattenhantering, geotekniska förhållanden samt förutsättningar för risk med avseende på en bensinstation vid Dalvägen utretts vidare.
 
Från den 8 till den 22 december pågick granskning av förslaget. Endast mindre ändringar av planförslaget har gjorts. Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 24 januari 2017, och vann lagakraft den 21 februari 2017. 

Senast uppdaterad 2017-02-22