image description

Kassmyraåsen del 1

Från industri till bostadsområde - nu prövas möjligheten att bygga bostäder i det nedlagda grustaget i Kassmyra.

Denna plan är i det skede i planprocessen som heter Uppdrag

 

 Karta som visar var planområdet ligger

 

Bakgrund

Fastighetsägare i Kassmyra vill bygga bostäder utmed Finkmossvägen. Nu utreder kommunen i samarbete med fastighetsägaren förutsättningarna för bostadsbebyggelse. Det innebär att omvandlingen av det före detta grustaget kan inledas. Det går i linje med översiktsplanen, där Kassmyra märks ut som specifikt utvecklingsområde för bostäder. Området är tänkt att bebyggas med medeltät stadsbygd. Detaljplanen utgör en del av det område som på sikt är tänkt att bebyggas. Projektet befinner sig i ett tidigt skede.

Ortofoto över Kassmyra, planområdet markerad med gul streckad linje

 

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram en övergripande studie där frågor som dagvatten och VA, rekreation och naturvärden, bebyggelse och gatustruktur, samhällsservice och kollektivtrafik utreds. Därefter tar kommunen fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir möjligt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad 2017-03-09