image description

Mullvaden 11

Planen ska pröva möjligheten för att kombinera handel och bostäder på fastigheten Mullvaden 11

Denna plan är i det skede i planprocessen som heter Uppdrag

 

 Karta som visar var planområdet ligger

 

Bakgrund

Nu prövas möjligheten att förtäta område med en mindre flerbostadshus med en handelslokal i bottenvåningen. Befintlig byggnad är tänkt rivas/byggas om i etapper så att det skapas bättre ytor för parkering samt utemiljö för de framtida boende på fastigheten.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Senast uppdaterad 2016-11-23