image description

Näs By

Nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för nya bostäder och ridhus i Näs by.

Den här planen befinner sig i det skede som kallas samråd
 

Förslag till detaljplan för Näs by, Grödinge, Botkyrka kommun

Nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för nya bostäder och ridhus i Näs by. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Näs by i enlighet med plan- och bygglagen. Samråd för planförslaget hölls från den 24 augusti till och med den 19 september 2016.

Förslaget

Syftet med förslaget till detaljplan är att utveckla Näs by med fler bostäder samt att medge ett nytt ridhus söder om byn. Bostäderna riktar sig till personer som vill bo i direkt anslutning till hästverksamheten. Därutöver ska de höga kulturmiljövärdena på platsen säkerställas.
 
Förslaget till detaljplan medger sex nya bostadshus, varav två är parhus, samt ett nytt ridhus. De nya bostäderna planeras inom eller i direkt anslutning till Näs bys befintliga struktur. Två av bostadsbyggnaderna placeras i obebyggda lägen där bebyggelse i byn funnits tidigare.  Genom att nya byggnader förtätar den befintliga byn undviker man att bebyggelsen sprider ut sig och bevarar det öppna åkerlandskapet och utblickarna över Hallsfjärden.
 
Nya bostadsbyggnader placeras på och invid den öppna yta som finns centralt i byn och bildar därmed ett väl inramat torg. I söder avgränsas torget av ett parhus som har en förgårdsmark med trädplantering och sittplatser. En del av torgets markbeläggning kan utföras med gatsten. Befintlig vegetation i byn bevaras och kompletteras för att behålla byns lummiga karaktär.

Handlingar

Under rubriken "Planhandlingar" kan du ta del av granskningshandlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora är det bättre att högerklick på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia går det att beställa via plan@botkyrka.se.

Vad händer nu?

Från den 21 november 2016 till den 14 december 2016 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kom in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget att kunna antas av samhällsbynnadsnämnden.

Senast uppdaterad 2016-12-13