image description

Tumba skog

Uppdraget är att ta fram en detaljplan för en del av Tumba skog. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder. Enligt upprättat ramavtal ska kommunen pröva att bygga cirka 500 bostäder.

Denna plan är i skedet samråd

 

 Tumba skog

 

Förslag till detaljplan för Tumba skog, Tumba, Botkyrka kommun

Tumba skog är ett centralt beläget grönområde i Tumba, med gångavstånd till Tumba station. Skogen används bland annat för motion, rekreation och pedagogisk verksamhet kopplad till Björkbackens förskola. Under 2014 beslutade kommunen om en översiktsplan där det framgår att Tumba skog kan utvecklas med en gles stadsbyggd.

SHH Bostad AB har inkommit med ett förslag på cirka 550 nya lägenheter som innefattar lamellhus om tre till fem våningar, punkthus om sju våningar samt radhus om två våningar.

För att det ska vara möjligt att exploatera delar av Tumba skog, utan att befintliga gator ska få en orimligt hög belastning, bedöms det nödvändigt att anlägga en ny väg genom området som ansluter till KP Arnoldsson väg. Cirka 70 % av den tillkommande trafiken bedöms utnyttja den nya vägen.

Enligt en framtagen naturvärdesinventering saknar Tumba skog naturvärden av de högsta naturvärdesklasserna, men stora delar av skogen har ett påtagligt naturvärde. Förslaget innebär att cirka en tredjedel av skogen tas i anspråk vilket medför negativ påverkan på naturvärdena. De befintliga entréerna till skogen kommer att bevaras och de stigar som kommer att tas i anspråk kommer att ersättas av nya. Därutöver planeras utegym, grillplats och två nya parker. 

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Tumba skog i enlighet med plan- och bygglagen. Ett samråd för planförslaget hölls från den 5 september 2016 till och med den 26 september 2016. Nu sammanställer kommunen samrådssynpunkterna i en samrådsredogörelse som kommer att tillgängliggöras till nästa skede, granskningsskedet. Granskningsskedet planeras till andra kvartalet 2017.

I början av vecka 6 2017 påbörjas en geoteknisk utredning i nordöstra delen av Tumba Skog. Detta gör vi för att ta fram övergripande underlag om jordarter för detaljplanen, bl a för att  kunna göra stabilitetsberäkningar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Botkyrka kommun gav i november 2014 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Tumba skog, med syfte att bygga cirka 500 bostäder. Samtidigt antogs ett ramavtal med byggherren. I ramavtalet framgår en tidplan där en dialog ska hållas i januari/februari 2015.

Sedan februari 2015 har samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med underlag och utredningar till en ny detaljplan.

Den 11 februari 2015 ordnades ett dialogmöte för att informera närboende om uppdragen för detaljplan och detaljplaneprocessen. Syftet var också att få in information om hur skogsområdet användes av de närboende.

Fakta om detaljplaneprojektet och Tumba skog

  • Området ligger i Segersjö i västra Tumba.
  • Platsen som är aktuell för eventuell bostadsbebyggelse ligger öster om idrottsplatsen Rödstu hage.
  • Större delen av planområdet består av fastigheten Tumba 7:112 som ägs av Rödstu Hage Projekt AB.
  • Markområdet ägdes tidigare av Crane AB och har köpts av Rödstu Hage Projekt AB, som ägs av Svenska Hyreshus AB (50%), LO (25%) och Fastighet AB Bodal (25%).
  • Formellt namn: Detaljplan för Tumba skog
  • Diarienr: sbf/2014:553

 Tidplan

  • Granskning kvartal 2 2017
  • Antagen plan hösten 2017

 

Senast uppdaterad 2017-02-06