image description

Baskarta

Baskartan är den mest detaljerade kartan över hela kommunen. Baskartan levereras direkt som ett utdrag från kartdatabasen utan fältkontroller.

Innehåll
I baskartan ingår normalt följande: Fastighetsindelning, byggnader, vägar och järnvägar, gång- och cykelvägar, gatunamn, strandlinjer, fornlämningar, högspänningsledningar, höjdkurvor.  Se i prislistan vad du kan välja bort och hur priset påverkas.

Användningsområden
Baskartan används framför allt som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera.

Omfattning
Hela kommunen

Aktualitet
Ajourhållning sker kontinuerligt genom inmätning i samband med nybyggnadskartor, förrättningskartor och övriga mätuppdrag.

Kartskala
1:200-1:2000 (eller enligt överenskommelse)

Format
Digital leverans som dwg, dxf, PDF, shape eller utskrift på papper (eller enligt överenskommelse).

Pris:

Baskarta  Avgift per ha (exklusive moms)
All information 1 080 kr
Gränser och fastighetsbeteckningar 300 kr
Byggnader 200 kr
Vägar, järnvägar, gc-vägar 200 kr
Höjdinformation 200 kr
Adresser 100 kr
Övriga topografiska objekt  100 kr

 

Prisreducering

För lägre krav på noggrannhet:  
Översiktlig projektering och planering 40%
GIS-analyser  75%

 

För stora arealer:  
10 - 20 ha 20%
20 - 30 ha 30%
30 - 40 ha 40%
40 ha-> Offereras

 

 

Beställning
Beställning kan göras på två sätt: 

Direkt på webben genom att gå in på sidan "Övriga kartbeställningar" som finns i sidmenyn under "Kartbeställnig". 
 
Eller:
 
Fylla i beställningsformuläret  "Kartor/Övriga uppdrag” som du hittar under ”Hämta blankett”. Skicka sedan den på post eller epost. Adresser hittar du under "Skicka din beställning hit".

 

Senast uppdaterad 2017-01-18