image description

Fastighetsregistret

Har du frågor eller vill ta del av uppgifter om din fastighet från FIR kan du höra av dig till Botkyrka kommun.

​I fastighetsregistret hittar du information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera. Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelade i tre delar.

Allmänna delen
• Utgör det officiella registret över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter.
• uppgifter om fastigheter och samfälligheter
• koordinater, planer och bestämmelser
• kvarter, gemensamhetsanläggningar samt registerkartan.

Inskrivningsdelen
• lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare
• inteckningar, rättighetsinskrivningar
• anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden

Taxeringsuppgiftsdelen (hanteras av Skatteverket)
• taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader

 

Senast uppdaterad 2014-02-28