image description

Rågången

Detaljplanen vann laga kraft den 24 september 2014. Planens syfte var att skapa nya tomter för enfamiljshus. Under 2015 byggdes en ny gata och tomterna såldes.


Detaljplanen

Detaljplanen medger nio småhustomter, som kommer att säljas till privatpersoner som själva får bygga ett friliggande småhus på tomten. Tomterna blir cirka 600-700 kvm och byggnadsarean är 110 kvm i två plan, varav max 30 kvm får avsättas till komplementbyggnad. Befintliga marknivåer ska i möjligaste mån bevaras.

Vad händer nu?

Kommunen projekterar för byggandet av ny gata, avseende området kullen, samt anslutning till vatten och avlopp med mera för de nya tomterna.

Byggnationen av gatan bedöms starta under våren 2015. Innan byggandet startar kommer kommunen att avverka träd där den blivande gatan ska gå, samt gallra skogen på de blivande tomterna och omkringliggande mark.

Försäljning av tomter

Botkyrka kommun använder sig av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Botkyrka för försäljning av småhustomterna i Rågången.

Under november-december 2015 såldes tomterna till privatpersoner som själva får bygga sitt hus på tomten.

Senast uppdaterad 2016-01-05