image description

Tingstorget

Detaljplanen för Tingstorget har vunnit laga kraft och det innebär att bygget av de nya husen kan påbörjas. Byggherren Titania Bygg och VVS AB kommer att bygga totalt 14 hus med cirka 650 lägenheter.

Illustrationsbild på Tingstorget

Tingstorget

 

Förberedande markarbeten och arbeten med vatten- och avlopp startade i augusti 2016.

Vy från Lagmansbacken, september 2016

Om projektet


Den nya bebyggelsen vid Tingstorget består av totalt 14 hus, varav majoriteten av husen ligger vid det befintliga Tingstorget, utanför den övre uppgången till Albys tunnelbanestation. Tre av husen planeras utmed Tingsvägen och Lagmansbacken. De nya lägenheterna ska upplåtas som bostadsrätter. I förslaget ingår också två nya torgmiljöer, ett torg med stort inslag av grönska och ett mer traditionellt tunnelbanetorg som omges av butiker och verksamheter.

Mer information om bostäderna finns på Titianias hemsida, se länk till höger. Där finns också möjlighet att göra en intresseanmälan till bostäderna.

Tidplan

Utbyggnaden av Tingstorget kommer att pågå fram till 2020. Samtidigt som lägenheterna byggs kommer Botkyrka kommun att utföra arbeten med vatten- och avloppsledningar, ombyggnation av gator och torget enligt den grova tidplanen nedan.

  • VA-arbeten i Lagmansbacken, hösten 2016
  • Ombyggnad av Lagmansbacken, våren 2018
  • Ombyggnad av torget, rivning av befintlig gångbro över Tingsvägen, sommaren/hösten 2019.

Vad händer nu?

Projektets byggstart är 1 augusti 2016. Markundersökningar påbörjas redan under juli 2016. I augusti 2016 påbörjas sprängarbeten som medför varningssignaler samt buller. Runt byggarbetsplatsen kan viss dammspridning ske i samband med vissa moment i byggprocessen.

 

 

 

 

Under byggperioden kommer framkomligheten kring Lagmansbacken och delar av Tingsvägen att påverkas. Trappan vid Lagmansbacken kommer att stängas av, eftersom den är i direkt anslutning till byggarbetsplatsen. Fordon och gångtrafik kommer ledas om via provisoriska vägar.

Arbetet medför även omläggning av kommunens ledningar under Lagmansbacken och Tingsvägen under hösten från och med 16 augusti 2016 fram till 17 januari 2017. Ledningsomläggningarna kommer innebära stora och djupa schakter, vilket innebär att det inte går att passera platsen till fots.

Vändplanen vid slutet av Lagmansbacken kommer att byggas om och förses med ett skyddsräcke.

Busshållplatsen vid T-baneuppgången kommer provisoriskt flyttas en bit norrut i mitten på augusti.

 

Senast uppdaterad 2016-09-05