image description

Markavtal mellan Stockholms stad och Botkyrka kommun

- detta gäller för tomträtter

Flygbild över Slagsta

Flygbild över Slagsta

 

I december 2016 tecknade Botkyrka kommun ett avtal med Stockholms stad som innebär att Botkyrka köper fastigheter av Stockholm. Köpet gäller främst fastigheter som är upplåtna med tomträtt. Köpet innebär att äganderätten för fastigheter som är upplåtna med tomträtt för småhus preliminärt kommer att övergå till Botkyrka kommun den 1 juli 2017.

Köpeavtalet är villkorat av att Kommunfullmäktige (KF) i de båda kommunerna godkänner affären.

KF i Botkyrka godkände avtalet den 26 januari och KF i Stockholm väntas fatta beslut om avtalet i mars 2017.

Vad händer med befintliga tomträttsavtal?

Befintliga tomträttsavtal fortsätter att gälla på samma sätt som tidigare, men med skillnaden att Botkyrka kommun blir avtalspart istället för Stockholms stad. Det innebär att du som tomträttshavare i framtiden kommer att betala tomträttsavgälden till Botkyrka kommun istället för till Stockholm.

Friköp av tomträtten

Om du som tomträttshavare önskar friköpa din småhustomträtt finns möjlighet att göra det. För fastigheter upplåtna som småhustomträtt av Stockholms stad är friköpspriset i normalfallet 50 % av gällande marktaxeringsvärde. För att du ska ha möjlighet att friköpa till Stockholms regler måste din ansökan om friköp ha inkommit till Stockholms stad senast den 30 juni 2017 och friköpet måste vara slutfört 31 december 2017. 

Ansökan om friköp kan göras på:

På webben: www.stockholm.se/frikop

Per e-post till exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Per brev till:

Exploateringskontoret
Registraturet
Box 8189
104 20 Stockholm

Ange fastighetsbeteckning samt kontaktuppgifter på ansökan. Observera att det är den som står som tomträttshavare som ska skicka in ansökan.

Ansökan om friköp är inte bindande. Ingen kostnad utgår om du i ett senare skede beslutar dig för att inte friköpa tomträtten.

Vad gäller efter den 30 juni 2017

Efter den 30 juni 2017 kommer tomträtterna att lyda under Botkyrka kommuns principer för friköp. I dagsläget erbjuder Botkyrka kommun friköp till ett pris om 70 % av gällande marktaxeringsvärde.

Uppdrag att se över Botkyrka kommuns principer för tomträtter

I samband med markköpet fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över Botkyrkas principer för tomträtter vid exempelvis omreglering av tomträttsavgälden, friköp med mera. Översynen ska utföras under 2017. Om översynen resulterar i en ändring av kommunens principer kommer berörda tomträttshavare att informeras om detta.

 

Senast uppdaterad 2017-02-08