image description

Ordlista

Här finns förklaringen på en del fack-uttryck som ibland används.

Här finns förklaringar på en del av de fackuttryck som kan förekomma i VA-sammanhang.
Ord Förklaring
Avloppsenhet Golvbrunn, toalettstol, badkar, handfat, etc.
Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. I VA-branchen kallas spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten för avloppsvatten.
Dagvatten Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.
Dräneringsvatten Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.
Duplikatsystem Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.
Förbindelsepunkt Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.
Kombinerat system Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.
LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Som fastighetsägare tar du hand om och fördröjer dagvattnet på fastigheten exempelvis i ett fördröjningsmagasin.
Recipienten Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten: till exempel hav, sjö, vattendrag.
Separerat system Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem där spillvatten och dagvatten transporteras i olika ledningar.
Servisledning Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.
Spillvatten Förorenat vatten från bl.a. hushåll och industrier. Detta är det som vi till vardags kallar för avloppsvatten.
Golvbrunn Brunn för avledning av dagvatten.
Vattenmagasin Ett vattenmagasin är en grop som fylls med sten eller regnvattenkassetter och sedan täcks över. Genom att regnvattnet fördröjs minskar risken för översvämning och vattnet hinner till viss del infiltreras i marken. Kallas ibland för stenkista.
Vatteninstallation Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin etc.
VA-avdelningen Detta är den enhet på kommunen som hanterar kommunens vatten och avloppsfrågor.

Senast uppdaterad 2015-06-01