Stäng meddelande

Botkyrka skyttecenter

Omfattande upprustning och utveckling av den regionala skyttebanan vid hacksjön. Ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Stockholms stad

Hacksjöns skjutbana är Stockholmsregionens största och enda regionala anläggning för skyttesporten och Stockholmspolisens skytteutbildningar. Det finns ett avtal mellan de tre ägarkommunerna, Botkyrka, Stockholms stad och Huddinge som reglerar åtaganden och driftskostnader. Skjutbanan har stora underhållsbehov och säkerheten på anläggningen behöver stärkas.

Trygghetsskapande åtgärder:

Skyltning på anläggning och utanför

Digital inpassering

Staket och grindpartier

Dränering, belysning och justering av gårdsplan/parkering

Bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader

Nytt vattenintag till klubbhus

Nybyggnation av skjuthall för pistolskytte. 36 skjutplatser under tak med inredning för bullerdämpning och säkerhet. Pistolskytte är den diciplin inom skyttet som växer mest och attraherar unga. Åtgärderna innebär en ersättning av tidigare skjuthall som ansågs uttjänt och som innehöll endast 18 skjutbanor.

Botkyrka kommun har i enlighet med politiska beslut fått ett större ansvar för daglig drift, säkerhetsfrågor, skötsel och utveckling av anläggningen från och med 2018. I enlighet med beslut i kultur och fritidsnämnd har en tjänst som verksamhetsutvecklare med särskilt ansvar för Hacksjöns skjutbana tillsatts under 2018. En genomgång av anläggningens skick har visat att det finns stora behov av åtgärder för att stärka säkerhet, drift och tillgänglighet.

Behovet av en ny skjuthall är mycket stort och efterfrågat av pistoskytteföreningarna som har en verksamhetstillväxt med fler utövare än tidigare.

Hacksjöns skjutbana är ett samarbetprojekt i en regional lösning mellan Botkyrka kommun, Stockholms stad och Huddinge kommun. Anläggningen är inte färdigutvecklad och diskussioner pågår löpande mellan berörda kommuner om gemensamma investeringar och driftorganisation. Botkyrka kommun äger anläggningen och går från och med 2018 in som en tydligare anläggningsägare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Idrott, fritid & natur