image description

Invärldsanalys

Varje vår gör kommunledningsförvaltningen en invärldsanalys.

Syftet med invärldsanalysen är att belysa den egna kommunala organisationens förmåga att klara uppsatta ambitioner för den kommande flerårsplaneperioden.

Invärldsanalysen 2011-2014

Invärldsanalysen 2011-2014 kan sammanfattas i följande tre huvudpunkter som skickas med till arbetet med flerårsplanen. Dessa är:

1. Uppväxtvillkoren för barn och unga är avgörande för Botkyrkas utveckling

En kraftsamling behöver riktas på situation för unga män och kvinnor. En samordnad ungdomspolitik kräver dels klarare ambitioner och uppdrag dels en effektiv ledning och samordning mellan flera nämnders verksamheter.
 

2. Botkyrkaborna möter en förändrad arbetsmarknad och en förändrad arbetsmarknadspolitik

För att underlätta vägen till arbete behöver vi förnya synen på kommunens ansvar och ambitioner, ge tydligare uppdrag till berörda nämnder och en tydligare ansvarsfördelning inom bland annat politikområdena näringsliv, arbetsmarknad, socialtjänst, utbildning samt kreativitet och entreprenörskap.
 

3. Utmaningen att hålla ekonomin i balans blir skarpare

Viljan att förbättra situationen för unga och befolkningsutvecklingen med fler äldre leder till önskemål om mer resurser. Samtidigt ger skattenivåerna i Stockholmsregionen inget tydligt spelutrymme för Botkyrka att klara situationen genom ökat skatteuttag.
 

Senast uppdaterad 2010-12-07