image description

Styrsystemet som verktyg

Botkyrka kommun har i arbetet med jämställdhet valt jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar en verksamhets samtliga delar, i allt från planering till beslutsfattande och utförande. För att kunna skapa jämställda verksamheter i kommunen behöver vi synliggöra båda könens villkor och behov. Ett första steg i detta arbete har varit att ”beköna” styrsystemet.

Kön övergripande indelningsgrund

Arbetet med att beköna styrsystemet har haft som målsättning att alla individbaserade uppgifter, så långt det är möjligt, ska presenteras med kön som övergripande indelningsgrund.
 
Viktigt är att båda könens villkor är synliggjorda inom kommunens styrsystem, vilket omfattar ekonomi, verksamhet och kvalitet. Detta för att analyser med jämställdhetsperspektiv ska kunna genomföras, som ett led i den ordinarie kvalitets- och verksamhetsutvecklingen i kommunen.

Omställning och omarbetning av data

Samtliga förvaltningar deltar i det kontinuerliga arbetet med att beköna styrsystemet. Bland annat har flera förvaltningar behövt göra omställningar av datasystem. Brukarenkäter och andra enkäter har också omarbetats för att data uppdelat på kön ska kunna tas fram. Utöver detta har även utbildningsinsatser i grundläggande jämställdhetskunskap genomförts.
 
Genom att beköna styrsystemet ökar förutsättningarna för att Botkyrka kommun ska kunna säkerställa att kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar får sina behov och önskemål tillgodosedda i lika hög grad.
 

Till höger kan du ladda ner de två utvärderingar som gjorts av arbetet ”Att beköna styrsystemet”. Här hittar du också mallar och anvisningar för kommunens arbete med mål och budget. Botkyrka kommun har bland annat tagit fram "diamallen" som gör det lätt att göra rätt när man ska göra könsuppdelade tabeller och diagram.

Har du tips och förslag på hur kommunen kan utveckla arbetet med jämställdhet kan du gärna kontakta utvecklingsledare Sari Römpötti.

Senast uppdaterad 2015-12-09