image description

Vad är folkhälsa och folkhälsoarbete?

Vad är det för skillnad på hälsa och folkhälsa?

Vi skiljer på orden hälsa och folkhälsa.

Hälsa kan man säga är personens egen hälsa och folkhälsa är den samlade hälsan för alla i en stor grupp av människor– till exempel alla i en kommun eller i Sverige.
 
En god hälsa och folkhälsa handlar inte bara om att inte vara sjuk utan även att kunna må bra. Man kan ju till exempel ha en sjukdom utan att må dåligt, likaväl som att man kan må dåligt utan att ha en sjukdom.​
 

Vi skiljer också på folkhälsoarbete och arbete som främjar folkhälsan

Bilden ovan visar allt som på något sätt kan påverka folkhälsan. Mycket av kommunens arbete finns naturligt i kommunens ansvarsområden;  till exempel hur vår trafik och gator – gång/cykelvägar ser ut, hur vår boendemiljö ser ut, socialtjänstens verksamhet, skolorna mm. Det arbetet främjar folkhälsan – det vill säga hur verksamheterna bedrivs påverkar vår hälsa.
 
Men sen kan man även påverka folkhälsan genom ett systematiskt och målinriktat arbete just för att förbättra hälsan. Det kallar vi folkhälsoarbete.
 
Läs mer om vad vi gör för att skapa bättre folkhälsa i Botkyrka inom de olika målområdena.

Fördjupad text

Hälsa - en persons egen hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) har definierat hälsa som ”ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande ”. Denna definition har blivit internationellt kritiserad; ”vem kan sägas ha ett tillstånd av fullständigt…”. Men definitionen visar ändå att hälsa är något mer än frånvaron av sjukdom. Hälsa omfattar något positivt, en känsla av god livskvalitet och välbefinnande.
 
Inom folkhälsoområdet definierar man ofta hälsa som individens handlingsförmåga, det vill säga i vilken mån han eller hon kan handla så att hon uppfyller sina mål och de krav livssituationen ställer. Hälsa innebär då att ha förmågan att göra hälsosamma val.
 

Folkhälsa - invånarnas samlade hälsa (eller ohälsa).

Folkhälsa handlar om hälsan i befolkningen. När man mäter folkhälsan tar man hänsyn till hela befolkningens hälsotillstånd och till hälsan i olika grupper. Många faktorer påverkar vår hälsa. Var och hur vi bor, vilken miljö vi lever i, barndomen och uppväxttiden, vår utbildning och vårt arbete.
 
Hälsan påverkas också av vårt sociala nätverk, om att vara sedd och hörd, att veta att man inte är ensam. Kanske är det våra levnadsvanor som mest förknippas med hälsa, hur vi äter, om vi röker och dricker och om vi motionerar, men det är mycket annat som påverkar hälsan också.
 

Folkhälsoarbete - systematiska och målinriktade insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för alla invånare

I folkhälsoarbetet inriktar sig åtgärderna mot samhällets och livsstilens inverkan på befolkningen. Arbetet kännetecknas av systematiska och målinriktade insatser för att främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen. Insatserna kan vara generella och beröra alla invånare eller mer individualiserade och riktade till delar av befolkningen.
 
För att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper och på så sätt förbättra folkhälsan, arbetar vi med långsiktig planering och uppföljning, utifrån förändringar i hälsoläget. Vi utgår från arbetssätt och metoder som vi vet är effektiva och når alla. Ibland handlar det om direkta insatser och aktiviteter som vi ordnar, ibland handlar det om vara ett stöd och hjälpa våra medborgare att skapa egna förutsättningar för en bättre hälsa.

Senast uppdaterad 2016-01-12