image description

Tillgänglighetsdatabasen

Grundtanken med tillgänglighetsdatabasen är att besökare med funktionsnedsättning på egen hand ska kunna fatta beslutet om de kan besöka aktuell plats eller anläggning.

Principen är att olika besöksmål ska beskrivas och återges så rättvisande som möjligt. Detta görs med hjälp av inventeringar av platser både i inne- och utemiljö.

Tillgänglighetsdatabasen i Botkyrka kommun

Botkyrka kommun är ansluten till tillgänglighetsdatabasen sedan 2009.
En del inventeringar har redan utförts men det är ett fortlöpande arbete.
 
Inventeringar kommer att genomföras på kommunens egna anläggningar och fastigheter likväl som i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs.
 
Störst vikt kommer i detta skede att läggas på publika lokaler och allmänna platser samt lokaler dit allmänheten har tillträde. Med detta menas exempelvis sportanläggningar, vallokaler, bibliotek, entréhallar och liknande.
 
Resultatet och informationen kommer att registreras i databasen och finnas att titta på för alla via en länk i form av tillgänglighetsdatabasens logga på respektive besöksmåls/verksamhets hemsida.

Du kan också ta del av alla hittills inventerade verksamhetslokaler via länken nedan: Inventerade verksamhetslokaler

Botkyrka kommun ser databasen som ett viktigt verktyg för att kunna delge medborgarna information om tillgängligheten.

Senast uppdaterad 2016-12-08