image description

Kommunens styrsystem

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande mål för kommunens arbete. Nämnderna i sin tur beskriver på vilket sätt målen ska uppfyllas. Nämnderna preciserar också målen för enheternas arbete och bestämmer vad som ska prioriteras.

Botkyrka kommuns styrsystem omfattar såväl ekonomi, verksamhet som kvalitet.
 

Kommunfullmäktiges flerårsplan anger målen för nämnderna

Utgångspunkten i styrsystemet är att kommunfullmäktige ska ange övergripande mål och ekonomiska ramar för nämndernas verksamhet. Detta sker genom kommunens flerårsplan. Målen är uttryck för övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Målen är av generell karaktär och har ett medborgarperspektiv.
 

Nämndernas ettårsplaner beskriver hur målen ska uppfyllas

Genom ettårsplanen bekräftar nämnden sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige. Detta sker genom att nämnden inom den angivna ekonomiska ramen åtar sig att uppfylla de mål som berör verksamheten. Nämnden anger nämndspecifika mål och åtaganden kopplade till fullmäktiges mål. Åtagandena beskriver på ett övergripande sätt vad man ska göra nästkommande år för att uppnå dessa mål.
 

Nämnderna preciserar målen för enheterna

Nämnderna preciserar kommunfullmäktiges mål och ekonomiska ramar. Nämnden anger nämndspecifika mål och åtaganden kopplade till fullmäktiges mål.
 
Nämndmålen är även styrsignalen gentemot verksamheterna i förvaltningen. De kan vara riktade enbart till en viss verksamhet eller målgrupp. Nämndmålen anger prioriteringar och vad man vill uppnå i verksamheten.
 
Nämndmålen kan ha ett längre tidsperspektiv än ett år. Åtagandena anger däremot vad man ska uppnå det närmaste året för att bidra till måluppfyllelse.
 

Enheterna beskriver sitt arbete för att uppfylla målen

Utifrån nämndmål, åtagande och ekonomiska ramar ansvarar enheterna för att beskriva sina åtaganden, det vill säga hur enheten tänker arbeta för att uppnå dessa mål. Enheternas åtaganden ska finnas dokumenterat. Enheterna kan även ange egna specifika mål. Hur detta går till i praktiken kan dock variera från förvaltning till förvaltning beroende på vilken modell för styr- och kvalitetsarbete som man valt på den aktuella förvaltningen.
 

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas arbete

Kommunfullmäktige följer upp nämndernas åtaganden utifrån de övergripande målen. Uppföljningen sker tre gånger per år i delårsrapporter efter april och augusti, samt i årsredovisningen. Denna uppföljning omfattar både mål, åtaganden och ekonomiska prognoser/resultat.
 

Nämnderna följer upp enheternas arbete

Uppföljningen mellan nämnderna och enheterna görs av respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer upp att förvaltningarna och enheterna arbetar med åtaganden.

Senast uppdaterad 2010-09-02