image description

Mobbning

En person är mobbad när hon eller han blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer upprepade gånger under en viss tidsperioder.

Mobbning är ett allvarligt problem i skolan och medför negativa konsekvenser - både för den som blir mobbad och för den som mobbar.

Mobbning i skolan kan ses som ett tecken på att skolan som helhet behöver utveckla sitt arbetsklimat. Forskning visar att arbetet mot mobbning fungerar bäst om samtliga nivåer i skolan involveras - skolledning, lärare, elevhälsans personal, elever och föräldrar. Hela skolan måste gemensamt och tydligt ta avstånd från mobbning.
 
Skollagen och Diskrimineringslagen förtydligar skolans ansvar i dessa frågor.  I fördjupningstexten finns Klicka på "fördjupningstext" längst ner på sidan för att läsa utdrag ur lagarna.
 

Hur vanligt är mobbning?

Brottsförebyggande rådet BRÅ:s skolundersökningar 1995-2005 visar att:
– 70 procent blir aldrig mobbade
– 20 procent  blir vid enstaka tillfällen mobbade
– 10 procent blir ibland eller ofta mobbade
 

Mobbning i skolorna i Botkyrka

Enligt ungdomsenkäten från 2008 i grundskolornas årskurs 9 i Botkyrka uppgav
13 procent av pojkarna  att de blivit mobbade och 17 procent av flickorna.
 
Resultaten från 2010 års enkät kommer under sensommaren.
 

Skolprogram mot mobbning i Botkyrka

Skolprogram som motverkar mobbning och som används i Botkyrka är Motiverande samtal, livskunskap (SET-social emotionell training). Det är ett strukturerat program vars syfte är att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Programmet bidrar också till att synliggöra värdegrunden i läroplanen och skapa en god grund för barn och ungdomars sociala och emotionella färdighet.
 
Andra program som används är Örebro Preventionsprogram där utbildade informatörer deltar i skolans ordinarie föräldramöten och berättar om alkoholförebyggande åtgärder riktade mot tonåringar.
 
I Botkyrka finns ca 50 informatörer utbildade och allt fler skolor deltar i programmet.
 
Kontakta kommunens folkhälsosamordnare Hanna Linde eller trygghetssamordnare Per Delhage för mer information. 
 
Läs mer om programmen den fördjupade texten nedan.
 

Fördjupad text

Lagar mot kränkande behandling och diskriminering

Här följer utdrag ur de två viktigaste lagarna Skollagen och Diskrimineringslagen.
 

Skollagen

Enligt 14e kapitlet i skollagen så ska den som äger skolan, om det är en kommunal skola så är det kommunen, se till att varje verksamhet, som till exempel varje förskola eller skola:
  • Målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever.
  • Gör allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
  • Varje år gör en plan mot kränkande behandling. Den ska till exempel innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen.
  • Lever upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen.

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan se till att varje verksamhet, som till exempel förskola eller skola:

  • Arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Det innebär att skolorna ska göra allt för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad.
  • Gör allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder. Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens hemsida.
  • Varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier.
Under "läs mer" till höger på sidan kan du läsa mer om kränkande behandling och diskriminering på Barn och elevombudets hemsida.
 
Programmen mot mobbning finns på Skolverkets hemsida.
 
På varje skolas webbplats finns deras likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling att läsa.
 
Kontaktpersoner är rektor på respektive skola.
 

Skolprogram

Här är program skolor i Botkyrka kommun använder. De har effekter mot mobbing, men också för att förebygga alkohol, droger och kriminalitet.
 

SET-social emotionell training

Förhållningssätt och ledarskap i klassrummet
Skolprogrammet bygger på forskning  av Classroom Management i USA och har i Sverige utvecklats av Birgitta Kimber och Martin Forster. Metoden syftar till att stötta lärare i hur de kan skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet. Pedagoger får träning i att hantera ”stökiga” elever eller grupper och i att arbeta med regler, kommunikation och framför allt uppmuntran. Detta syftar i sin tur till att stärka den sociala kompetensen hos eleverna och förebygga problem. Målgruppen för utbildningen är lärare i grundskolans samtliga årskurser.
 

Örebro Preventionsprogram 

Örebro preventionsprogram är utvecklat vid Örebro universitet av doktorand Nikolaus Koutakis och professor Håkan Stattin. Programmet är ett så kallat lågdosprogram. Via korta intensiva informationstillfällen på ordinarie föräldramöten förmedlas programmets verksamma budskap till tonårsföräldrar. Omfattande vetenskapliga utvärderingar har visat att programmet är verkningsfullt i att reducera ungdomsdrickandet. Programmet visar också att andra normbrytande beteenden minskar.

Senast uppdaterad 2016-06-03