image description

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Vad är förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism?
(Hämtat ur nationella samordnarens hemsida: http://www.samordnarenmotextremism.se/fragor-svar/
 
"Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.
 
Hur löser vi problemet med våldsbejakande extremism?
Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av en ökad kunskapsnivå hos delaktiga myndigheter och lokala aktörer, bättre samverkan mellan dessa, ett brett förebyggande arbete samt en effektiv lagstiftning."
 
 
 

Fördjupad text

Stort intresse för möte mot våldsbejakande extremism
Måndagen den 30 mars anordnades i Fittja en informationskväll om våldsbejakande extremism. Mötet gästades av Mona Sahlin som är samordnare för arbetet på riksnivå.
​Det var många som under måndagskvällen hade letat sig till åhörarsalen i Mångkulturellt centrum i Fittja då Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, och flera andra inbjudna gäster berättade om deras arbete.
 
Under sin föreläsning inledde Mona Sahlin med att beskriva problembilden i Sverige. Den högerextrema vit makt-rörelsen, delar av den autonoma vänstern och jihadister nämndes som några av de grupperingar som använder våld för politiska eller religiösa syften. Våld som får stora konsekvenser för demokratin då politiker, journalister och medborgare inte alltid vågar framföra sina åsikter.
– Ingen föds till extremist, men det finns många vägar in i extremismen. Mitt uppdrag är att hitta lika många vägar därifrån, berättade Sahlin när hon skulle beskriva sin roll som nationell samordnare.
Avhopparstöd, förbättrat stöd till anhöriga och en nationell strategi mot våldsbejakande extremism var några av de åtgärder som Sahlin pekade ut för att bättre kunna hantera problemen i framtiden.
 
Arbete på alla nivå​er
Ahmad Azizi är demokratiutvecklare på kommunledingsförvaltningen i Botkyrka och en av de som närvarade på mötet i måndags.
– Den största utmaningen är att underlätta för alla samhällsgrupper att vara med och delta i den lokala demokratin. Det är genom att motverka segregering vi kan inkludera alla grupper och individer så att ingen känner sig utanför. Det tror jag är det viktigaste för att motverka alla form av extremism, berättade Ahmad på väg in i åhörarsalen.
 
Botkyrka bygger upp ett projekt tillsammans med Unesco Lucs
 
Botkyrka kommun anser att det kan finnas risk för att osaklighet i debatten föder fientlighet och fördomar.
 
Mångkulturellt centrum (nedan kallat MKC) har, i samråd med enheten ”Demokrati och integration” och enheten ”Trygghet och Säkerhet” av den anledningen påbörjat arbetet med att bygga upp ett kunskapscentrum för integration med huvudfokus på våldsbejakande extremism.  
 
2012 bildades en arbetsgrupp och en konferens, med syfte att bjuda in och ge information till Justitiedepartementet, myndigheter, organisationer, religiösa råd etc. som har intresse och engagemang för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Hösten 2014 startade arbetet med att bygga upp en organisation i samråd med staben hos ”Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism”.
 
Genom åren har diskussioner förts om att arbetet ska ingå i det nya Unesco Lucs som bildades i maj 2014. I november samma år beslutades av styrgruppen för Unesco LUCS att arbetet ska bli en pilot inom UNESCO. Projektplan finns, se fil till höger.
Projektledare: Trygghetssamordnare Beyron Ahxner, beyron.ahxner@botkyrka.se
 

Senast uppdaterad 2016-01-12