Stäng meddelande

Information kring registrering av personuppgifter


Botkyrka kommun är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om vad som gäller för hantering av personuppgifter här.

Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag, utbildning och för utbetalning av arvoden.

Enligt dataskyddsförordningen ("GDPR") ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifter samlas in, men även när den registrerade begär det.

Du kan läsa vår allmänna information om dataskyddsförordningen här.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, personnnummer, adress, telefon, mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera uppdrag som röstmottagare, utbildning och betalning av arvoden och får att kunna kontakta dig.

Vi tillämpar var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlinge, för att föra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på dso.klf@botkyrka.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dso.klf@botkyrka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Genom att logga in på Mina sidor genom Bank ID/Mobilt Bank ID, kommer du även kunna redigera dina uppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Kommun & politik