Björkhaga skola granskad av Skolinspektionen

Under hösten och vintern 2016 är Skolinspektionen i Botkyrka kommun för att inspektera alla förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

Skolinspektionen skickar löpande ut besluten gällande alla verksamheter och i början av 2017 gör de en samlad bedömning av utbildningsförvaltningens verksamheter.

Den 13 december 2016 kom Skolinspektionens beslut om Björkhaga grundskola och grundsärskola. I beslutet står att Björkhaga grundskola och grundsärskola har allvarliga brister gällande särskilt stöd samt det systematiska kvalitetsarbetet.

Bristerna handlar framför allt om att det inte har funnits fungerande rutiner och personal för att utreda elevers behov av stöd. Och att skolans tidigare rektor inte följt upp och analyserat skolans kunskapsresultat och analyserat dem tillsammans med lärarna.

Grundskolan har därmed fått föreläggande om vite gällande två punkter ”Extra anpassning och särskilt stöd” och ”Styrning och utveckling av verksamheten”. Vitesbeloppet uppgår till 900 000 kronor.
Och Grundsärskolan har fått föreläggande om vite på en punkt ”Styrning och utveckling av verksamheten”. Och där uppgår vitesbeloppet till 700 000 kronor.
Skolan har även fått nedslag på flera andra punkter som behöver åtgärdas men dessa punkter får inget föreläggande om vite.

Skolan ska senast den 5 maj ha rättat till bristerna och redovisa åtgärderna skriftligt till Skolinspektionen.

Utbildningsförvaltningen kände sedan september till de brister som Skolinspektionens tillsyn lyfter fram, och har satt in flera åtgärder för att förbättra situationen på skolan.

– När vi i september fick kännedom om bristerna startade rekrytering av ett elevhälsoteam till skolan samt att vi genom centralt anställda personer stöttat upp både ledning och lärare. Vi har även tillsatt en bra tillförordnad rektor som nu jobbar med att reda ut de svårigheter som finns på skolan. Och vi har en biträdande rektor på plats och en till ska anställas i januari som ska hjälpa till att få struktur på rutiner och dokumentation säger Susanne Englund, verksamhetschef för grundskolan. Det är viktigt att vi får ordning på alla de brister som Skolinspektionen har slagit ner på.

I januari startar rekryteringen av en ny rektor. Till dess har Björkhaga skola en tillförordnad rektor och skolledningen får i januari förstärkning med en till biträdande rektor. Skolan har också fått ett elevhälsoteam på plats för att utreda elevers behov av stöd. Skolan och den nuvarande tf rektorn Björn Jakobsson jobbar nu med att bit för bit reda ut de svårigheter som finns på skolan.

Positivt är att elevernas betygsresultat de senaste åren har förbättrats och att det finns en engagerad och bra personalgrupp på skolan.

Emanuel Ksiazkiewicz (S) utbildningsnämndens ordförande tycker att Skolinspektionens beslut är djupt problematiskt och att det ska tas med största allvar.
– Jag kommer i min roll som ordförande för Utbildningsnämnden så klart att följa upp utvecklingen på Björkhaga skola, för dessa typer av brister kan vi inte acceptera i våra skolor.
Men jag vill också lyfta fram det positiva - Ett tack till de fantastiska pedagoger som jobbar på skolan och som håller igång undervisning och trots de utmaningar som finns på skolan driver en fantastisk verksamhet. Och återigen lyfta Björkhagas fantastiska arbete med elevdemokrati, som de faktiskt så sent som i måndags utsågs som bäst i Sverige för.

Läs mer

Skolinspektionens beslutlänk till annan webbplats

Björkaga skola bäst på elevdemokratilänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2017