Skolinspektionen har granskat Storvretskolan

Under hösten och vintern 2016 är Skolinspektionen i Botkyrka kommun för att inspektera alla förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

Skolinspektionen skickar löpande ut besluten gällande alla verksamheter och i början av 2017 gör de en samlad bedömning av utbildningsförvaltningens verksamheter.

– Vi tycker det är bra att Skolinspektionen är här och granskar våra skolor. Det gör att vi får syn på de brister som finns och att vi kan rätta till dem, säger Susanne Englund, verksamhetschef för grundskolan.

Den 16 december 2016 kom Skolinspektionens beslut om Storvretens grundskola. I beslutet står att Storvretskolan har allvarliga brister gällande särskilt stöd samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Bristerna handlar framför allt om att särskilt stöd ofta inte ges på det sätt och i den omfattning som behövs och att det framför allt inom de yngre årskurserna förekommer många kränkningar mellan eleverna.

Grundskolan har därmed fått föreläggande om vite gällande två punkter ”Extra anpassning och särskilt stöd” och ”trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling”. Vitesbeloppet uppgår till 800 000 kronor.

Skolan har även fått nedslag på flera andra punkter som behöver åtgärdas men dessa punkter får inget föreläggande om vite.

Skolan ska senast den 21 augusti ha rättat till bristerna och redovisa åtgärderna skriftligt till Skolinspektionen.

– Storvretskolan har tidigare haft problem med till exempel studiero och därför har rektorn och lärarna arbetet systematiskt med att bryta denna trend. Men det tar tid att ändra invanda mönster, berättar Susanne Englund.

Under våren 2017 kommer alla lärare att få utbildning ibland annat konflikthantering och även eleverna ska få verktyg för att hantera konflikter. Dessutom ska skolan ta fram en åtgärdsplan för att åtgärda alla brister som Skolinspektionen har belyst.

– Just nu tittar vi på om Storvretskolan till exempel behöver fler vuxna i skolan. Eller om det är något annat som behövs. Skolan gör allt dom kan för att åtgärda bristerna.

Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Storvretskolan kan du läsa här.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2017