Stäng meddelande
 • Startsida
 • / Nyhetsarkiv
 • / Botkyrka kommun: Bättre satsa pengar på skolorna än att betala straffavgifter

Botkyrka kommun: Bättre satsa pengar på skolorna än att betala straffavgifter

Skolinspektionen kritiserar verksamheten i tre skolor i Botkyrka och begär att kommunen ska betala totalt 2,2 miljoner kronor i straffavgift. Vi på Botkyrka kommun beklagar att alla brister ännu inte åtgärdats, men anser att pengarna gör större nytta i det fortsatta förbättringsarbetet ute i skolorna.

Hösten 2016 granskade Skolinspektionen sjutton av Botkyrka kommuns grundskolor och gymnasieskolor. Skolinspektionen riktade kritik mot ett antal skolor och tre av skolorna fick förelägganden om vite. Det betyder att skolorna kan få betala vite – ett slags straffavgift – om de inte åtgärdar kritiken i tid. Vid en uppföljning hösten 2017 ansåg Skolinspektionen att skolorna åtgärdat mycket men att vissa allvarliga brister fortfarande fanns kvar. Därför begär Skolinspektionen att Förvaltningsrätten ska döma Botkyrka kommun att betala sammanlagt 2,2 miljoner. Skolinspektionen hotar även med nya vitesbelopp till augusti 2018 om skolorna inte åtgärdat bristerna.

– Vi tar Skolinspektionen kritik på största allvar och beklagar verkligen att vi inte lyckats åtgärda samtliga påpekanden i tid, säger Susanne Englund, Botkyrka kommuns grundskolechef.

– Vi har arbetat mycket målmedvetet både ute på skolorna och på ledningsnivå. Vi har bland annat inlett ett treårigt utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket, efter rekommendationer från Skolinspektionen, säger Susanne Englund.

Kommunen har i ett svar till Förvaltningsrätten förklarat att kommunen systematiskt rättat sig efter Skolinspektionens förelägganden och följt myndighetens råd. En stor del av de brister som kvarstod vid uppföljningen i höstas är nu åtgärdade. Kommunen ber därför i första hand att få slippa betala straffavgifterna och i andra hand om att beloppen sänks kraftigt, med hänsyn till de åtgärder som genomförts.

– Pengarna gör mer nytta i skolan där vi fortsätter förändringsarbetet för att på bästa sätt stödja våra elevers utveckling och lärande. Vi är förstås ledsna över att vi ännu inte lyckats rätta till alla brister, men hade önskat att Skolinspektionen visat mer förståelse för att vissa saker tar tid att förändra, säger Susanne Englund.

Under det dryga år som gått efter Skolinspektionens kritik har en rad insatser gjorts för att åtgärda bristerna. Skolornas arbete med bristerna har varit intensivt och bland annat har följande gjorts:

 • Tydligare rutiner för särskilt stöd till elever.
 • Nya personer har anställts på några nyckelpositioner inom skolledning och elevhälsa.
 • Extra fortbildning och handledning av skolans personal.
 • Våldsförebyggande arbete med socialtjänst och polis.

På central nivå har bland annat det här gjorts:

 • Ett treårigt utvecklingsprojekt pågår med Skolverket. I projektet tar vi fram konkreta insatser för att åtgärda skolornas brister. Det kan till exempel handla om utbildning och handledning till skolledning och pedagoger.
 • Ansvaret för det övergripande systematiska kvalitetsarbetet har på ett tydligare sätt kopplats direkt till grundskolans verksamhetschef.
 • Modellen för fördelning av ekonomiska resurser till skolorna har ändrats så att socioekonomiska faktorer får större påverkan.
 • Skolorna får extra pengar för att kunna anställa fler vuxna utöver den pedagogiska personalen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2018