Stäng meddelande

Anneli Glamsare prisas

Anneli Glamsare är specialpedagog på verksamhetsstöd och projektledare vid utbildningsförvaltningen

Anneli Glamsare

Anneli Glamsare, specialpedagog på verksamhetsstöd och projektledare vid utbildningsförvaltningen, har tilldelats Anita Sandells pris 2019 av Svenska Dyslexiföreningen för hennes fina och omvittnade insatser inom läsutveckling. Något som gjort stort avtryck och hennes arbete uppmärksammas också i andra kommuner och i forskning. Prissumman uppgår till 10 000 kr.

Motivering

Anneli Glamsare har stor erfarenhet av att arbeta med äldre elever som har lässvårigheter och har på nära håll fått ta del av hur deras situation är när inte läsningen flyter på. Genom ett idogt arbete har hon lyckats höja elevernas läsförmåga men även lyckats stärka deras självförtroende samt även ökat deras intresse för läsning. Under de senare åren har Anneli varit en stor inspiratör för att höja läsförmågan även bland yngre elever i de mer utsatta områdena i Botkyrka. Här finns skolor vars skolresultat är bland de lägsta i Sverige.

För att skolan ska kunna vända den trenden och höja läsförmågan krävs kunskap om läsning och läsprocessen, ett stort engagemang samt kreativa lösningar hos den som ska leda processen. Anneli har varit den drivande kraften i detta arbete. Redan våren 2016 lyckades hon få Botkyrka att bli pilotkommun för stiftelsen LegiLexi och inom ramen för den satsningen genomfördes ett stort antal skolbesök och utbildningstillfällen med lågstadielärare i kommunen under de följande 12 månaderna. Pilotprojektet är avslutat, men fokus på de yngre elevernas läsning pågår fortsatt. Anneli var och är drivande i detta arbete. Våren 2018 startade hon projektet Läsa Äger med målet att minska sommarlovstappet i läsning i utsatta områden. Inför sommarlovet gjordes insatser på skolor, fritidshem, särskilda föräldramöten och lokala bibliotek. Bakgrunden till projektet är vetskap om att nästan hälften av alla lågstadieelever tappar i avkodningsfärdighet under sommarlovet och det är de elever som har det svårast som tappar mest. Forskare från Linnéuniversitetet och Linköpings universitet genomförde en interventionsstudie på de tre Läsa äger-skolorna i kommunen och en forskningsartikel är skriven och befinner sig just nu under granskning. De preliminära resultaten är mycket positiva, men utöver minskat sommarlovstapp har Anneli som eldsjäl inte bara drivit projektet utan även fått till stånd en stor uppslutning kring vikten av barns läsande inte bara i skolan och från lärare utan även från fritidshemmen, biblioteken och föräldrarna. Inte minst barnen själva har genomgått en tydlig attitydförändring och ser enligt lärare på skolorna mer positivt på läsning. Läsa äger drivs nu vidare och fler skolor både i och utanför kommunen vill ”ansluta sig”. Utan Annelis drivkraft hade inget av detta blivit av.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2019