Programsamråd för Slagsta strand

Slagsta strand är i översiktsplanen utpekat som ett förändringsområde för bostäder, service och marina verksamheter. Den 17 nov kl. 18–19.30 hålls ett samrådsmöte i Folkets Hus, Hallunda. Då presenterar vi programmet och du kan ställa frågor.

Flygfoto Slagsta strand

Förslaget för Slagsta strand prövar möjligheten att utveckla en stadsdel nära vattnet prioriterat för gång och cykel. Vidare prövas om området är lämpligt för bostäder och förslaget kan ge upp till 1200 nya bostäder, i form av hyresrätter och bostadsrätter. Utbyggnaden blir tillräckligt stor för att motivera att en busslinje förlängs till området.

Mellan den 3 november och den 24 november 2016 pågår programsamråd för Slagsta strand.

Under den pågående programsamrådsperioden finns förslaget att se i kommunhuset på Munkhättevägen 45 plan 2 i Tumba och i biblioteket i Folkets Hus Hallunda, Borgvägen 1 i Norsborg.

Vi behöver ditt yttrande skriftligt senast den 24 november 2016.

Om detaljplaneprogramet

Ett detaljplaneprogram innehåller ofta en vision för hur ett område ska bebyggas och görs ofta i ett tidigt skede när ett område innebär stora förändringar och behöver utredas utan detaljer.

Med Slagsta strands program vill kommunen få till stånd en dialog med medborgarna för att tillföra kunskap i ett tidigt skede i arbetet. Därefter konkretiseras det fortsatta arbetet med detaljplaner. Under nästa fas kommer kommunen att redovisa ett förslag med mer exakt gränser för gator, torg, park, kvartersmark, marina och andra funktioner.

Läs mer

Läs mer om programförslaget och se samrådshandlingar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juli 2017