Stort engagemang för Tumba skogs framtid

Under samrådet för det planerade bostadsprojektet Tumba skog fick kommunen in 289 synpunkter. De flesta synpunkter berör trafikfrågor, naturvärden och placeringen av husen. Synpunkterna blir en del av underlaget till det fortsatta arbetet med förslaget.

Tumba bebyggelse

Illustration: Perspektiv från Kyrkvärdsvägen som illustrerar mötet mellan befintlig och planerad bebyggelse. White arkitekter

– Nu arbetar vi med att sammanställa och besvara det stora antalet synpunkter som inkommit under samrådet i en så kallad samrådsredogörelse. Synpunkterna är värdefulla för förvaltningens fortsätta arbete, säger Åsa Hansson, projektledare på Botkyrka kommun.

Samrådsredogörelsen blir en del av de planhandlingar som presenteras i nästa skede, granskningsskedet, som planeras till det andra kvartalet 2017. Utöver samrådsredogörelsen pågår även arbete med att komplettera utredningar och utveckla gestaltningsprogrammet, för att ytterligare utveckla och revidera förslaget fram till granskningsskedet.

I granskningsskedet får allmänheten och myndigheter ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på det utvecklade förslaget under en treveckorsperiod. Enligt den preliminära tidplanen kan beslut om att anta detaljplanen fattas av kommunfullmäktige under hösten 2017.

– Bostadsbristen är stor och vi vill möjliggöra för fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen i enlighet med kommunens översiktsplan. Därför har vi som mål att bygga 4000 bostäder på fyra år. Tumba skog är en del i det arbetet. Jag är också glad att många har inkommit med synpunkter om förbättring av projektet, så vi kan bygga ett bra område, säger Gabriel Melki (S) samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Fakta om detaljplanen Tumba skog

  • Syftet med detaljplanen för en del av Tumba skog är att pröva lämpligheten för bostäder. Enligt upprättat ramavtal ska kommunen pröva att bygga cirka 500 bostäder.
  • Området ligger i Segersjö i västra Tumba. Platsen som är aktuell för eventuell bostadsbebyggelse ligger öster om idrottsplatsen Rödstu hage.
  • Större delen av planområdet består av fastigheten Tumba 7:112 som ägs av Rödstu Hage Projekt AB.
  • Markområdet ägdes tidigare av Crane AB och har köpts av Rödstu Hage Projekt AB, som ägs av Svenska Hyreshus AB (50%), LO (25%) och Fastighet AB Bodal (25%).
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2017