Stor markaffär mellan Stockholms stad och Botkyrka kommun

Botkyrka kommun och Stockholms stad har gemensamt tagit fram ett förslag till köpeavtal gällande stora markområden i Botkyrka. Avtalet innebär att Botkyrka kommun köper mark av Stockholms stad i framförallt Fittja, Hallunda och Norsborg.

– Med detta markköp fortsätter utvecklingen av nya Botkyrka som håller på att växa fram. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder på fyra år, 4000 nya hem. Vi drivs av Botkyrkas snabba utveckling mot Botkyrkastaden och vårt markköp från Stockholm är en viktig del i det förverkligandet, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun.

De flesta fastigheterna är upplåtna med tomträtt vilket gör att Stockholms stad ställer höga krav på en köpare.

– Det är naturligt att Botkyrka kommun tar över ansvaret över mark i den egna kommunen. Försäljningen är i linje med exploateringsnämndens uppdrag att avyttra fastigheter utanför kommungränsen och Botkyrka kommun är en bra framtida avtalspart för våra tomträttshavare och arrendatorer, säger Åsa Wigfeldt, avdelningschef mark- och värdering Stockholms stad.

Markköpet gör det smidigare för alla parter i samband med exploateringsåtaganden och det främjar utvecklingen i Botkyrka.

– Vi välkomnar affären och ser en fördel för stadsutvecklingen och miljonprogrammets förnyelse i Botkyrka när kommunen nu blir markägare och tomträttsupplåtare, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef i Botkyrka kommun.

Markaffären är uppdelad i två delar och gäller totalt 961 fastigheter, för en köpeskilling om 1, 58 miljarder kronor.

  • Det första avtalet omfattar alla småhusfastigheter, flerbostadshus med annan tomträttshavare än Botkyrkabyggen (925 st) samt sju arrendelotter med tillträde den 1 juli 2017. Köpeskillingen uppgår till 1 061 761 000 kronor.
  • Det andra avtalet omfattar Botkyrkabyggens 29 tomträtter med tillträde den 1 januari 2018 för en köpeskilling om 523 587 000 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun fattar beslut om köpeavtalet den 6 december 2016.

I Stockholms stad sammanträder exploateringsnämnden den 15 december. Slutgiltigt beslut kommer att fattas av Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun respektive Stockholms stad i början av 2017. Tjänsteskrivelser finns att läsa på www.botkyrka.selänk till annan webbplats samt www.stockholm.selänk till annan webbplats

Vill du veta mer?

Tjänsteskrivelsen till samhällsbyggnadsnämnden finns under "Läs mer". Du kan också kontakta:

Johannes Svensson, politisk sekreterare (S) Botkyrka kommun, telefon 070-1870880

Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef Botkyrka kommun,
telefon 073-4218722

Åsa Wigfeldt, avdelningschef mark- och värdering Stockholms stad,
telefon 08-508 262 83.

 

Läs mer

Tjänsteskrivelsen till samhällsbyggnadsnämnden om Botkyrkas köp av mark

Kartbilaga

Nyheten hos Stockholms stadlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2017