Nu rivs Tunagården i Tumba

Under april månad rivs den nedlagda förskolan Tunagården som ligger på fastigheten Kantorn 2 i Tumba. Uppdraget utförs av en leverantör på uppdrag av kommunens tekniska förvaltning.

Förskolan Tunagården står på den tomt, Kantorn 2, där kommunen planerar att bygga modulbostäder för nyanlända.

Rivningen av den gamla förskolan hanteras separat. Rivningslov finns (dnr 2016-884) och en upphandling om rivningsentreprenad har genomförts. Rivningen tar cirka två veckor och sker under april månad.

Beslut om bygglov för modulbostäder

Modulbostäderna för nyanlända med 58 bostadsenheter ska byggas av det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen på uppdrag av kommunens socialförvaltning.

Botkyrkabyggen har sökt tidsbegränsat bygglov i fem år. Vid samhällbyggnadsnämndens möte den 4 april 2017 beviljades ansökan. Bygglovet vinner laga kraft fyra veckor efter att det publicerats i Post- och inrikes tidningar under förutsättning att ingen överklagan inkommit.

Botkyrkabyggen ansvarar för att handla upp en leverantör av modulbostäderna. När upphandlingen är klar och en leverantör är utvald, kan bygget av modulbostäderna starta. Byggstart kan ske efter att samhällsbyggnadsnämnden lämnat startbesked.

Läs mer om modulbostäder på Botkyrka kommuns webbplats i länken till höger.

Information finns också på Botkyrkabyggens webbplats, se länk till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017