Detaljplanen för Tumba skog går ut på granskning

Illustration som visar hur brukskvarteret i Tumba skog kan komma att se ut. Illustration: White

Illustration som visar hur brukskvarteret i Tumba skog kan komma att se ut

Den 9 maj fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att gå ut på granskning med detaljplanen för Tumba skog. Detaljplanen, som var ute på samråd i september 2016, prövar möjligheten att bygga cirka 550 nya bostäder i området.

Under samrådet fick kommunen in över 200 synpunkter. Dessa har sammanfattats i en samrådredogörelse, vilken är en del av granskningshandlingarna. De flesta synpunkter från privatpersoner handlar om trafiksituationen i området, bostädernas påverkan på naturvärden och rekreationsvärden i skogen.

En av de justeringar som har gjorts i detaljplanen sedan samrådet är att de tre västra punkthusen har tagits bort. Det innebär mindre bebyggelse i vattenskyddsområdet, samt att det sammanhängande skogsområdet blir något större.  En annan justering är en ny parkeringslösning där man lämnar en fri gårdsyta mot skogen. Istället planeras parkeringsgarage att ligga under bostadsgårdar på södra sidan av den nya vägen.

Sedan samrådet har kommunen även arbetat vidare med gestaltningen. De flesta hus och radhus kommer att utföras med träfasad eller tegel i ljusa kulörer. Kvarteret mot Tumba bruk kommer att utföras i puts i gul kulör för att blandas in på ett bättre sätt med bebyggelse i Tumba bruk.

Kommunen har också uppdaterat dagvattenutredningen och bullerutredningen, gjort en geoteknisk utredning samt en miljöutredning.

Under perioden 17 maj – 7 juni kommer granskningshandlingarna att finns på www.botkyrka.se/tumbaskog, Handlingar finns också uppsatta i kommunhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2. 

Under granskningsperioden har remissinstanser och andra berörda möjlighet att yttra sig om detaljplanen igen.

Vad händer efter granskningen?

Efter granskningsperioden gör kommunen ett granskningsutlåtande, där yttranden sammanställs och besvaras. Därefter kan mindre revideringar i förslaget göras och detaljplanen tas sedan upp för antagande i kommunfullmäktige. Enligt preliminär tidplan kan planen antas i december i kommunfullmäktige.

Efter att planen har antagits finns det möjlighet att överklaga för de sakägare som har skickat en skriftlig yttrande under samråd- eller granskningsperiod. Om ingen överklagar detaljplanen inom 3 veckor vinner den laga kraft och gäller för området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017