Planering för en ny stadsdel i Slagsta

Flygfoto över Slagsta strand

Snedbild som visar var Slagsta strand ligger

Botkyrka kommun går vidare med planeringen för en ny attraktiv stadsdel i Slagsta. Kommunstyrelsen har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för området Slagsta strand. Detaljplaneprogrammet tas nu upp för godkännande i kommunstyrelsen och i samband med det beslutar samhällsbyggnadsnämnden om uppdrag att upprätta förslag till detaljplanför en första etapp av den nya stadsdelen.

I stadsdelen ingår 800 - 1200 bostäder i form av hyresrätter och bostadsrätter, en förskola, gruppbostäder, hamn och marinaverksamhet med ett torg och en stadsdelspark. En ambition är att bostadskvarteren i området ska utformas med byggnader längs gatorna för att skapa tydliga gränser mellan privat och offentligt rum. Vid sluttningen i södra delen av planområdet prövas möjligheten att bygga punkthus. Byggnadshöjderna varierar med utgångspunkt i omgivningen: högre bebyggelse i sydost mot berget och mindre bebyggelse mot villakvarteren i väst.

Ett torg med verksamheter planeras vid kajen och en stadsdelspark belägen i mitten av området blir stadsdelens mötesplats. En ny förskola prövas i den första etappen intill villaområdet och Korpberget. Det planerade området delas upp i två etapper norr och söder om stadsdelparken, men tydliga gaturum skapar flera stråk som binder ihop området.

Beslut om att starta detaljplanearbete för etapp 1 togs på samhällsbyggnadsnämnden den 9 maj 2017. En förutsättning för beslutet är att ramavtal med exploatören Slagsta utveckling 2 AB kan godkännas av kommunfullmäktige den 20 juni 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017