Tumba skog - rättelse och förlängd granskningstid

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för nya bostäder i Tumba skog. Förslag till detaljplan skickades ut på granskning till berörda sakägare och de som haft synpunkter på samrådsförslaget under tiden från den 17 maj 2017 till och med 7 juni 2017.

Illustration som visar hur området kan komma att se ut

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande

I informationsbrevet som då gick ut angavs felaktigt att detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen i dess lydelse efter den 1 januari 2015. Detaljplanearbetet påbörjades före den 1 januari 2015 vilket innebär att ärendet handläggs med normalt planförfarande enligt reglerna i plan- och bygglagen PBL (2010:900). Efter att detaljplanen har varit ute på samråd och innan den kan antas ska den vara tillgänglig för granskning under minst tre veckor. Granskningstiden ska kungöras i ortstidning.

Granskningstiden förlängs till 4 juli 2017

Granskningstiden kommer nu att förlängas. En kungörelseannons införs i Dagens Nyheter. Granskningen kommer även att annonseras i Mitt i Botkyrka och Södra Sidan. Granskningstiden pågår från och med den 17 maj 2017 till och med den 4 juli 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2017