Planer för nya bostäder i Fittja

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 september 2017 att godkänna ramavtal med exploatören Stendörren Botkyrka Handel AB och starta upp detaljplanearbete för utbyggnad i Tegelbruket i Fittja. Totalt omfattar förslaget cirka 700 bostäder samt förskola, gruppboende, service och handel.

Bostäderna planeras på nuvarande parkeringsplats vid handelsområdet invid Tegelbruksvägen i Fittja. Vilken omfattning av exploatering som är lämplig på platsen ska utredas under planprocessen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av nya bostäder med förskola, gruppboende, service och handel. Det blir en blandad stadsmiljö som ligger nära kollektivtrafik och andra kommunikationer i ett fint läge vid Mälaren. Kopplingen till vattnet och de gröna värdena längs stranden är viktiga att ta hänsyn till under planarbetet. Även faktorer som risk, buller och luftkvalitét kan komma att påverka exploateringens omfattning och gestaltning.

En förutsättning för exploateringen och detaljplanerarbetet är att kommunfullmäktige godkänner avtalet på sitt sammanträde den 26 oktober 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017