Störningsinformation:
Kokningsrekommendation av dricksvatten för boende i Tullingeberg
Dölj meddelande

Ramavtal klart för Hallunda gård

Samhällsbyggnadsnämden godkände den 13 februari 2018 ett ramavtal med Titania Bygg & VVS AB gällande ett exploateringsprojekt för ny bebyggelse i området kring Hallunda gård.

Illustrationen visar exploatörens vision över området. Illustration: Arkitema

Utgångspunkten för planarbetet är exploatörens utvecklingsförslag som omfattar cirka 500 bostäder. Detaljplanearbetet ska pröva vilket antal bostäder som är lämpligt och möjligt i området. Förslaget består av radhus, stadsradhus, kedjehus och ett antal lägre flerbostadshus närmast Tomtbergavägen. Upplåtelsen ska utgöras av bostadsrätter och äganderätter.

- Bebyggelsen i Hallunda gård ska vara småskalig och ta hänsyn till värdefull kultur- och naturmiljö. Det är viktigt att hitta ett bra samspel mellan det gamla och det nya, säger Anette Rosdahl, projektledare på Botkyrka kommun.

Detaljplanen omfattar gårdsfastigheten Hallunda 4:20 och intilliggande område, det vill säga delar av Hallunda 4:34. I projektet ingår förutom bostäder ombyggnad av Tomtbergavägen till en stadsgata med tillhörande gång- och cykelväg samt förskola och vård- och omsorgsboende.

- Nu drar förnyelsen av Hallunda och Norsborg igång. Detta är en del i att utveckla och förnya dessa stadsdelar. Vi vill att alla Botkyrkabor ska kunna trivas och hitta sin drömbostad i alla stadsdelar. Detta är en del i bygget av nya Botkyrka, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Samråd för detaljplanen beräknas till andra delen av 2018. Planen kommer tidigast att kunna antas under 2019 och förväntad byggstart är i så fall 2021.

En förutsättning för ramavtalet är att kommunfullmäktige godkänner avtalet i mars.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2018